Het 10 punten (verkiezingsprogrammapunten-) programma.

1. Verlaging van de gemeentelijke lasten, belastingen en heffingen met een kwart 25%.

Dat de gemeentelijke lasten enzovoort elk jaar weer stijgen is iets waar vele burgers en bedrijven zich buitengewoon aan ergeren. Bovendien is het in schrijnende tegenspraak met het matigingsbeleid waartoe de Overheid anderen zo graag toe wil verplichten. Verbeter de wereld en begin bij jezelf, zou je bijna zeggen.

Elk jaar zijn er weer tekorten en moet er weer geld uit de zakken van burgers en bedrijven geklopt worden via verhogingen van lasten. De gemeenteraad gaat in meerderheid als een kudde schapen na veel tegenspartelen en gemekker bijna altijd akkoord met die verhogingen. Het geld is nodig, zeggen ze, omdat er anders een bepaald beleid niet uitgevoerd kan worden of omdat de gemeente naar eigen zeggen anders onbestuurbaar zou worden. Het tegendeel is echter waar.

De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN wil de lasten en heffingen zoals de onroerende zaak belasting (OZB) en baatbelasting dan ook met een kwart 25% verlagen. Ze is van mening dat die verhogingen vooral dienen om het ambtenarenapparaat en de bureaucratie in stand te houden. En dat is niet in het belang van de burgers en de bedrijven.

Als de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN met een fors aantal zetels in de raad komt zullen zij pleiten dat de gemeentelijke belastingen met een kwart worden verlaagd.

2. Verlaging van het aantal ambtenaren met een kwart 25%.

Het gat in de begroting dat ontstaat als de gemeentelijke lasten, belastingen en heffingen met een kwart wordt verlaagd wordt gedicht door de verlaging van het aantal ambtenaren met eveneens een kwart 25%. Dit is natuurlijk vervelend voor de individuele ambtenaar die het treft, maar de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN gaat niet in de gemeenteraad zitten om (overbodige) arbeidsplaatsen van ambtenaren in stand te houden. De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN zal er zitten voor de Leeuwarder burgers en bedrijven. Het is een feit van algemene bekendheid dat naarmate een organisatie groter wordt en uit meer leden bestaat de organisatie slechter en duurder wordt. Mensen kennen elkaar niet meer of lopen elkaar in de weg en er ontstaan allerlei conflicten. De MENSELIJKE MAAT is weg. Een toename van procedures en regeltjes en de ingewikkeldheid daarvan is het gevolg. Dus men houdt zich er niet. Het wordt als vernederend ervaren zich aan allerlei vervelende regeltjes te moeten houden. Het wordt steeds onpersoonlijker en de regeltjes dienen in de praktijk vooral om elkaar te pakken en het bestuur van de gemeente raakt verlamd. Dit is niet in het belang van de burgers.

De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is voor een klein efficiënt werkend ambtenarencorps dat goed betaald wordt.

Hoe komt een verlaging van de ambtenaren met een kwart (25%) tot stand? Uit recent onderzoek blijkt dat er binnen gemeenten nogal wat "spookambtenaren" bestaan. Deze spookambtenaren - inactieven, doordat zij bijvoorbeeld niet functioneren, zullen als het aan LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN

aktie worden ondernomen om deze op te sporen en te ontslaan (scheelt veel geld.)

Onderzoek van de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN leert daarnaast dat er nogal ruim en onrechtmatig gedeclareerd wordt. Een bonnetjes onderzoek heeft aangetoond dat verschillende (voormalige) bestuurders nogal fors hebben gedeclareerd. Er is amper controle. Als het aan LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN ligt zal iedere cent gecontroleerd worden en zullen veel meer budgetten geoormerkt worden zodat de gelden ook daadwerkelijk op de plaatsen terecht komen waarvoor ze bedoeld zijn.

3. Afschaffing van allerlei onnodige verordeningen en (beleids-) regeltjes welke de vrijheid van burgers en bedrijven inperken.

De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is sinds geruime tijd bezig om het Leeuwarder verordeningenbestand te toetsen op mogelijke inkrimping en vereenvoudiging. Het doel hiervan is het terugdringen van de administratieve lasten en het toegankelijker en inzichtelijker maken van de gemeentelijke regels. Hoewel een groot deel van de administratieve rompslomp weliswaar wordt veroorzaakt door de Rijksoverheid, heeft LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN de sterke indruk dat eveneens in het Leeuwarder Stadskantoor winst valt te behalen. Onderzoek van LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN naar het terugdringen en vereenvoudigen van gemeentelijke regels leert dat de administratieve lasten flink naar beneden kunnen. Met name de subsidieontvangers bij de gemeente Leeuwarden zullen dit merken. Nu heeft de gemeente Leeuwarden nog een groot aantal verordeningen. Het streven van de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is om dit aantal terug te brengen met 25%. Daarnaast zal getoetst worden of de regels niet bureaucratisch zijn.

De kosten van autonome regels van de gemeente Leeuwarden voor de bedrijven, maatschappelijke organisaties en (georganiseerde) burgers worden geraamd op ongeveer 0,25 miljoen per jaar. Dit heeft onderzoek van de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN opgeleverd. Om nog een paar voorbeelden te noemen, de onkosten gemoeid met de administratieve lasten ten gevolge van de hele papierwinkel van de provincie Fryslân worden geschat op 1,3 miljoen per jaar. Wanneer eveneens de administratieve lasten veroorzaakt door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) meegeteld worden, dan worden de onkosten geschat op 3,1 miljoen per jaar.

Dit is een open deur intrappen. Duizenden Nederlanders, ondernemers, vooral boeren en goed opgeleiden verlaten Nederland omdat ze bijna ziek worden alle regeltjes waaraan ze moeten voldoen. Mensen die niet weg kunnen omdat ze de middelen niet hebben zoals kleine ondernemers, ouden van dagen en werklozen worden er echt ziek van.

Bijvoorbeeld de vloedgolf van allerlei formulieren die hier ingevuld moeten worden. Voor het plaatsen van een dakkapelletje, een boompje kappen, je bootje neerleggen, een schuttinkje plaatsen, een schuurtje bouwen, enzovoort. Op straffe van allerlei dwangmaatregelen als je het niet goed doet. Deze regels zijn meestal zo geformuleerd dat bij de minste afwijking er maatregelen genomen kunnen worden in de vorm van dwangsommen, kortingen en andere bekeuringen die er louter toe dienen de gemeentekas te spekken.

NB. Als de gemeente Leeuwarden zelf zonder vergunning een kolossaal bewegwijzeringbord plaatst zien de ambtelijk medewerkers verantwoordelijk voor handhaving plotseling niets. (het inmiddels verwijderde bewegwijzeringbord Harlingerstraatweg)

4. Optimale transparantie en openheid van alle onder de gemeente Leeuwarder sorterende bestuursorganen en commissies.

Als openbaar bestuur is het van belang op vertouwen uit te stralen. Dit bereikt men alleen door open en eerlijk naar buiten toe te treden zonder geheimzinnigheid over besluitvorming. Hoewel “De leugen regeert” een bekend gezegde is, geldt dat evenzeer voor “Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt zich wel.” De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN pleit dan ook voor het zijn van een naar buiten gerichte organisatie. Publicatie van bijvoorbeeld de agenda’s van de hoorzitting van de adviescommissie bezwaarschriften in de Huis-aan-Huis onder openbare kennisgevingen, alsmede op de gemeentelijke website zodat een ieder deze kan raadplegen op het internet. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is van mening dat de hoorzittingen van de sociale zekerheidskamer openbaar moeten zijn. De openbaarheid is dan ook een controlemiddel op de rechtpleging. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN vindt dat de adviezen van de adviescommissie bezwaarschriften gepubliceerd dienen te worden op internet, evenals alle nevenfuncties van de commissieleden. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN vindt tenslotte dat de immuniteit van de decentrale (lokale) overheid opgeheven dient te worden.

5. Rechtsbescherming Leeuwarder burgers en bedrijven.

De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is voor de benoeming van een Leeuwarder ombudsman. Evenals in de gemeente Amsterdam het geval is. Daarnaast zou standaard een andere vorm van geschilbeslechting in het leven moeten worden geroepen, waarbij gedacht zou kunnen worden aan het meer inzetten van het instrument mediation (bemiddeling). Het gaat tenslotte uiteindelijk om het bereiken van een structurele oplossing. De voorzitter van de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN heeft ondermeer bewerkstelligd dat de gemeente Leeuwarden alsnog de klachtenprocedure heeft vastgesteld van de Leeuwarder gemeenteraad. Waardoor burgers en bedrijven zich  voortaan eveneens over het hoogste bestuursorgaan van de gemeente Leeuwarden kunnen beklagen.

6. Ontwikkeling van de kleinere dorpen.

Voorzieningen en huizenbouw.

Alom in de kleinere dorpen van onze gemeente hoor je de terechte klacht dat al het geld naar Leeuwarden gaat en dat de rest er maar een beetje bijhangt. Deze klacht is des te gerechtvaardigder omdat de Gemeente de kleinere dorpen wel weet te vinden al er betaald moet worden. De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN gaat daar verandering in brengen door de voorzieningen in de kleinere dorpen op peil te brengen en meer huizenbouw en voorzieningen te verwezenlijken.

Dus geen geldverslindende prestigeobjecten meer in de hoofdstad, maar een spreiding van voorzieningen om de achterstand van het zogenaamde platteland weg te werken. de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is voor het aanbrengen van een betaalbare woningvooraad.

De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is voor het opnieuw openen van een openlucht zwembad en het herinvoeren van zwemlessen in de gehele gemeente Leeuwarden omdat dat tot de normale voorzieningen van een grote gemeente behoort.

7. Sport en ontspanning.

Als het aan de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN ligt zal de sportbeoefening en krijgskunst beoefening worden bevorderd onder de Leeuwarder jongeren. Gedacht zou kunnen worden aan het invoeren van een speciale sportpas (zoals de HBO-sport-pas) voor jongeren waardoor zij in de gelegenheid zijn om op een betaalbare manier deel te kunnen nemen aan verschillende sporten. Krijgskunstbevordering op Leeuwarder scholen zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs, met name ter stimulering van het normen en waarden besef (in budo-sporten wordt hier veel aandacht aan besteed en veel waarde aan gehecht). Wat de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN betreft zou er dan ook op de Leeuwarder scholen weer opnieuw zwemles worden gegeven en zal krijgskunstbeoefening geïntroduceerd en gestimuleerd worden.

8. Economie en werkgelegenheid.

De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is voor het stimuleren van (startende) ondernemers bij nieuwe projecten in het belang van de Leeuwarder samenleving. Daarnaast zal alsnog toestemming verleend worden voor het plan PostHotel. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN streeft naar een helder, rechtvaardig en redelijk (bijzondere) bijstandsbeleid. Dat wil zeggen dat de rechtsbescherming van de Leeuwarders geen geweld zal worden aangedaan.

9. Welzijn en volksgezondheid.

Als het aan de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN ligt zullen door de gemeente Leeuwarden uitsluitend verantwoorde en adequate woon- en vervoersvoorzieningen worden aangeboden aan in de gemeente Leeuwarden woonachtige gehandicapten.

10. Veiligheid.

De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN zal alles in het belang van de verhoging van de veiligheid stimuleren waarbij de rechten, de belangen en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de privacy in acht zullen worden genomen. Stadswachten worden stadsmanagers en zullen

aktief betrokken worden bij het reilen en zeilen in de stad, waarbij de nadruk ligt op een positief signaal. Het winkelend publiek in Leeuwarden ondervindt veel overlast van drugsverslaafden die zowel overdag als ’s-avonds rondhangen in het centrum van de stad om hun dope te scoren. Geconcentreerd om en nabij de Wirdumerdijk en directe omgeving verkopen dealers hun bolletjes wit en bruin tegen veelal te hoge prijzen met als gevolg dat veel verslaafden gaan bedelen of zakkenrollen. Dit wordt uiteraard als zeer bedreigend ervaren. Verder worden winkeliers dagelijks geconfronteerd met diefstallen gepleegd door junks. Voor LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is dit onacceptabel. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN denkt om de overlast terug te dringen aan het gedogen van een huisdealer in de gebruikersruimte van de verslaafden bij het straathoekwerk. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN denkt verder dat politie en stadwachten vaker prefentief zullen moeten surveileren. Verder wordt overlast ondervonden van alcoholisten die zich vaak dronken, schreeuwend en scheldend, in het centrum ophouden en hun lege bierblikjes en drankflessen op straat deponeren waar ze zich op dat moment bevinden. Het betreft hier men name vaak dak- of thuislozen die welliswaar overdag gebruik kunnen maken van de drugsopvang of het Leger des Heils maar daar geen alcoholhoudende dranken mogen nuttigen. Voor hun behoefte aan alcohol zijn ze aangewezen op de straat. Nu geldt er voor de gehele binnenstad een alcoholverbod met als gevolg dat deze alcoholisten voortdurend door de politie worden beboet ad 65,- per overtreding. Het komt regelmatig tot vaak voor dat een alcoholist op een dag meerdere malen wordt beboet. De meesten van hen peinzen er niet over om deze boetes te betalen met als gevolg dat zij op enig moment van straat worden geplukt om voor enige tijd te verdwijnen in het Huis van Bewaring. Een ieder begrijpt dat deze maatregelen handen vol geld kosten, geld dat veel beter aan andere doeleinden kan worden besteed. Om deze overlast terug te dringen pleit LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN ervoor dat deze mensen een plek wordt aangeboden waar ze rustig hun biertje kunnen drinken zonder dat iemand daar last van heeft. Dit hoeft geen 5 sterrenhotel te zijn, maar kan een eenvoudige noodvoorziening (bouwkeet) met tafels en stoelen zijn ergens op een geschikte locatie. Verder pleit LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN

ervoor om deze mensen alsook de drugs- en medicijverslaafden ’s-avonds en ’s-nachts een menswaardige opvang te bieden. Deze mensen kunnen op dit moment gebruik maken van de nachtopvang van de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning (SMO), voorheen de TERP. Dat wil zeggen als zij het entreegeld van 5,30 kunnen betalen en de nachtopvang nog niet vol zit (want er is maximaal plaats voor 40 mannen en 5 vrouwen). De huidige opvang voldoet echter niet aan de eisen van deze tijd. Met z’n achtten op stapelbedtjes in een zaaltje waar geen raam open kan en verder ook niet geventileerd kan worden, terwijl je de zaal moet delen met snurkers, mensen die aan het afkicken zijn of het dilirium hebben, danwel geestelijk gestoord zijn. Voor deze mensen geen pretje. Velen kiezen er dan ook voor om ’s-nachts op straat door te brengen hetgeen natuurlijk voor deze mensen niet prettig is maar hetgeen eveneens weer overlast met zich mee brengt omdat het gebruiken ook ’s-nachts doorgaat. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN vindt dat er een kleinschalige opvang zou moeten komen, waarbij maximaal twee of drie personen een kamer kunnen delen. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN begrijpt dat een en ander gepaard gaat met meerkosten, maar zoals het nu gaat is volkomen uit de tijd.

Lijst Pim Fortuyn Leeuwarden. Dé plaatselijke politieke partij!

UW MENING TELT!!!

Heeft U suggesties, iedeën, opmerkingen ten aanzien van de Leeuwarder gemeente politiek?

Meld deze door een email te zenden aan info@lpf-leeuwarden.nl