Stemwijzer LPF-Leeuwarden

De FNP heeft een aantal belangrijke besluiten uit de laatste raadsperiode op een rij gezet en hierbij aangegeven welke partijen voor of tegen hebben gestemd. Zo willen zij de burgers van de gemeente Leeuwarden inzicht geven in hoe er gestemd is.
Van 15 belangrijke raadsvoorstellen, moties of amendementen is dit aangegeven. Hoewel dit initiatief op zich zelf begrijpelijk is wordt welliswaar uitsluitend informatie gegeven over reeds in de gemeenteraad zittende partijen en niet over de nieuwe partijen en gaat het initiatief dan ook voorbij aan het uitgangspunt dat een stemwijzer juist bedoeld is om inzicht te geven in alle aan de verkiezing deelnemende politieke partijen! Daarom heeft LPF-Leeuwarden besloten om tevens een stemwijzer te introduceren voor de nieuwe politieke partijen. De LPF-Leeuwarden heeft voor U de verschillende partijprogramma's danwel standpunten verzameld en naast elkaar neergelegd.
 
Daarnaast zijn, naar aanleiding van een aantal actuele onderwerpen, 10 stellingen geformuleerd. Waarna U kunt nagaan wat het antwoord is op deze stellingen. Heeft U 5 maal A geantwoord of heeft U 5 maal D geantwoord, dan heeft U LEF en stemt U op Leeuwarder LPF!

Hieronder de partijprogramma's van respectievelijk:

De Leeuwarder Klokkenluiders, Lijst 11;

FRIS 2000, Lijst 12;

Lijst Pim Fortuyn Leeuwarden, Lijst 13;

P.P. ONS, Lijst 14.

Het programma van Leeuwarder Klokkenluiders:

Kernpunt 1: Verklaar mij het huishoudboekje.

1.    Openheid over bestedingen en inkomsten. Het huishoudboekje verklaren (openheid/transparantie).

Kernpunt 2: Optimale service naar de burger.

2.    Het burgerloket. Aandacht en uit te voeren werkzaamheden voor de lokale bevolking. (publiekszaken) op niveau van de menselijke maat.

Kernpunt 3: Eerbied voor grijze haren.

3.    speerpunt ouderen. (senioraangelegenheden)

Kernpunt 4: Leeuwarden, “het wordt wel wat”.

4.    Speerpunt ondernemerschap. Minder regelgeving en ruimte maken voor een zakelijke aanpak in de politiek en het vaststellen van randvoorwaarden ter verbetering van het klimaat. Kortom Leeuwarden beter op de kaart zetten in allerlei opzichten.


Kernpunt 5: Vooruitzien en terugkijken.

5.    Meer rechtvaardigheid in beleid en ruimte voor knelpunten om meer flexibel en met meer menselijkheid te kunnen werken.

Kernpunt 6: Meer verantwoordelijkheid voor gedrag.

6.    Veiligheid op straat én in de winkels. Instellen van burgerwacht/ soort hulppolitie, die mits goed opgeleid wijkpanels ondersteund.

Kernpunt 7: Geef elkaar de ruimte.

7.    Verbetering voorwaarden sport, spel, cultuur, amusement.

Kernpunt 8:  Terug naar acceptabele verhoudingen.

8.    Europrijzen onder de loep. De meeste prijzen zijn schandalig opgedreven, waar de bevolking problemen bij ondervindt. In het beleid wordt gestreefd naar een evenwicht tussen de prijzen van toen en nu voor producten en diensten. Hier zal een speciale afdeling voor gerealiseerd moeten worden.

Kernpunt 9: Terug naar de basis van de democratie.

9.    Betere informatieoverdracht en afstemming. De bevolking gaat mee beslissen. Met toepassing van moderne techniek, maar ook met gebruik van traditionele methoden.

Kernpunt 10: rechtvaardigheid versus bureaucratie.
10.   Strijd tegen rechtsongelijkheid. De maatschappij is complex geworden. Eerder kans op conflicten door ingewikkelde regelgeving.

 

 

Het programma van Lijst Pim Fortuyn Leeuwarden:


Het 10 punten verkiezingsprogramma.

1. Verlaging van de gemeentelijke lasten, belastingen en heffingen met een kwart 25%.
Dat de gemeentelijke lasten enzovoort elk jaar weer stijgen is iets waar vele burgers en bedrijven zich buitengewoon aan ergeren. Bovendien is het in schrijnende tegenspraak met het matigingsbeleid waartoe de Overheid anderen zo graag toe wil verplichten. Verbeter de wereld en begin bij jezelf, zou je bijna zeggen.Elk jaar zijn er weer tekorten en moet er weer geld uit de zakken van burgers en bedrijven geklopt worden via verhogingen van lasten. De gemeenteraad gaat in meerderheid als een kudde schapen na veel tegenspartelen en gemekker bijna altijd akkoord met die verhogingen. Het geld is nodig, zeggen ze, omdat er anders een bepaald beleid niet uitgevoerd kan worden of omdat de gemeente naar eigen zeggen anders onbestuurbaar zou worden. Het tegendeel is echter waar.
De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN wil de lasten en heffingen zoals de onroerende zaak belasting (OZB) en baatbelasting dan ook met een kwart 25% verlagen. Ze is van mening dat die verhogingen vooral dienen om het ambtenarenapparaat en de bureaucratie in stand te houden. En dat is niet in het belang van de burgers en de bedrijven.

Als de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN met een fors aantal zetels in de raad komt zullen zij pleiten dat de gemeentelijke belastingen met een kwart worden verlaagd.

2. Verlaging van het aantal ambtenaren met een kwart 25%.
Het gat in de begroting dat ontstaat als de gemeentelijke lasten, belastingen en heffingen met een kwart wordt verlaagd wordt gedicht door de verlaging van het aantal ambtenaren met eveneens een kwart 25%. Dit is natuurlijk vervelend voor de individuele ambtenaar die het treft, maar de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN gaat niet in de gemeenteraad zitten om (overbodige) arbeidsplaatsen van ambtenaren in stand te houden. De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN zal er zitten voor de Leeuwarder burgers en bedrijven. Het is een feit van algemene bekendheid dat naarmate een organisatie groter wordt en uit meer leden bestaat de organisatie slechter en duurder wordt. Mensen kennen elkaar niet meer of lopen elkaar in de weg en er ontstaan allerlei conflicten. De MENSELIJKE MAAT is weg. Een toename van procedures en regeltjes en de ingewikkeldheid daarvan is het gevolg. Dus men houdt zich er niet. Het wordt als vernederend ervaren zich aan allerlei vervelende regeltjes te moeten houden. Het wordt steeds onpersoonlijker en de regeltjes dienen in de praktijk vooral om elkaar te pakken en het bestuur van de gemeente raakt verlamd. Dit is niet in het belang van de burgers.De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is voor een klein efficiënt werkend ambtenarencorps dat goed betaald wordt. Hoe komt een verlaging van de ambtenaren met een kwart (25%) tot stand? Uit recent onderzoek blijkt dat er binnen gemeenten nogal wat "spookambtenaren" bestaan. Deze spookambtenaren - inactieven, doordat zij bijvoorbeeld niet functioneren, zullen als het aan LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN aktie worden ondernomen om deze op te sporen en te ontslaan (scheelt veel geld.) Onderzoek van de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN leert daarnaast dat er nogal ruim en onrechtmatig gedeclareerd wordt. Een bonnetjes onderzoek heeft aangetoond dat verschillende (voormalige) bestuurders nogal fors hebben gedeclareerd. Er is amper controle. Als het aan LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN ligt zal iedere cent gecontroleerd worden en zullen veel meer budgetten geoormerkt worden zodat de gelden ook daadwerkelijk op de plaatsen terecht komen waarvoor ze bedoeld zijn.

3. Afschaffing van allerlei onnodige verordeningen en (beleids-) regeltjes welke de vrijheid van burgers en bedrijven inperken.

De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is sinds geruime tijd bezig om het Leeuwarder verordeningenbestand te toetsen op mogelijke inkrimping en vereenvoudiging. Het doel hiervan is het terugdringen van de administratieve lasten en het toegankelijker en inzichtelijker maken van de gemeentelijke regels. Hoewel een groot deel van de administratieve rompslomp weliswaar wordt veroorzaakt door de Rijksoverheid, heeft LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN de sterke indruk dat eveneens in het Leeuwarder Stadskantoor winst valt te behalen. Onderzoek van LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN naar het terugdringen en vereenvoudigen van gemeentelijke regels leert dat de administratieve lasten flink naar beneden kunnen. Met name de subsidieontvangers bij de gemeente Leeuwarden zullen dit merken. Nu heeft de gemeente Leeuwarden nog een groot aantal verordeningen. Het streven van de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is om dit aantal terug te brengen met 25%. Daarnaast zal getoetst worden of de regels niet bureaucratisch zijn.

De kosten van autonome regels van de gemeente Leeuwarden voor de bedrijven, maatschappelijke organisaties en (georganiseerde) burgers worden geraamd op ongeveer € 0,25 miljoen per jaar. Dit heeft onderzoek van de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN opgeleverd. Om nog een paar voorbeelden te noemen, de onkosten gemoeid met de administratieve lasten ten gevolge van de hele papierwinkel van de provincie Fryslân worden geschat op € 1,3 miljoen per jaar. Wanneer eveneens de administratieve lasten veroorzaakt door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) meegeteld worden, dan worden de onkosten geschat op € 3,1 miljoen per jaar.

Dit is een open deur intrappen. Duizenden Nederlanders, ondernemers, vooral boeren en goed opgeleiden verlaten Nederland omdat ze bijna ziek worden alle regeltjes waaraan ze moeten voldoen. Mensen die niet weg kunnen omdat ze de middelen niet hebben zoals kleine ondernemers, ouden van dagen en werklozen worden er echt ziek van.
Bijvoorbeeld de vloedgolf van allerlei formulieren die hier ingevuld moeten worden. Voor het plaatsen van een dakkapelletje, een boompje kappen, je bootje neerleggen, een schuttinkje plaatsen, een schuurtje bouwen, enzovoort. Op straffe van allerlei dwangmaatregelen als je het niet goed doet. Deze regels zijn meestal zo geformuleerd dat bij de minste afwijking er maatregelen genomen kunnen worden in de vorm van dwangsommen, kortingen en andere bekeuringen die er louter toe dienen de gemeentekas te spekken.

NB. Als de gemeente Leeuwarden zelf zonder vergunning een kolossaal bewegwijzeringbord plaatst zien de ambtelijk medewerkers verantwoordelijk voor handhaving plotseling niets. (het inmiddels verwijderde bewegwijzeringbord Harlingerstraatweg)

4. Optimale transparantie en openheid van alle onder de gemeente Leeuwarder sorterende bestuursorganen en commissies.
Als openbaar bestuur is het van belang op vertouwen uit te stralen. Dit bereikt men alleen door open en eerlijk naar buiten toe te treden zonder geheimzinnigheid over besluitvorming. Hoewel “De leugen regeert” een bekend gezegde is, geldt dat evenzeer voor “Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt zich wel.” De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN pleit dan ook voor het zijn van een naar buiten gerichte organisatie. Publicatie van bijvoorbeeld de agenda’s van de hoorzitting van de adviescommissie bezwaarschriften in de Huis-aan-Huis onder openbare kennisgevingen, alsmede op de gemeentelijke website zodat een ieder deze kan raadplegen op het internet. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is van mening dat de hoorzittingen van de sociale zekerheidskamer openbaar moeten zijn. De openbaarheid is dan ook een controlemiddel op de rechtpleging. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN vindt dat de adviezen van de adviescommissie bezwaarschriften gepubliceerd dienen te worden op internet, evenals alle nevenfuncties van de commissieleden. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN vindt tenslotte dat de immuniteit van de decentrale (lokale) overheid opgeheven dient te worden.

5. Rechtsbescherming Leeuwarder burgers en bedrijven.
De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is voor de benoeming van een Leeuwarder ombudsman. Evenals in de gemeente Amsterdam het geval is. Daarnaast zou standaard een andere vorm van geschilbeslechting in het leven moeten worden geroepen, waarbij gedacht zou kunnen worden aan het meer inzetten van het instrument mediation (bemiddeling). Het gaat tenslotte uiteindelijk om het bereiken van een structurele oplossing. De voorzitter van de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN heeft ondermeer bewerkstelligd dat de gemeente Leeuwarden alsnog de klachtenprocedure heeft vastgesteld van de Leeuwarder gemeenteraad. Waardoor burgers en bedrijven zich  voortaan eveneens over het hoogste bestuursorgaan van de gemeente Leeuwarden kunnen beklagen.

6. Ontwikkeling van de kleinere dorpen.
Voorzieningen en huizenbouw.
Alom in de kleinere dorpen van onze gemeente hoor je de terechte klacht dat al het geld naar Leeuwarden gaat en dat de rest er maar een beetje bijhangt. Deze klacht is des te gerechtvaardigder omdat de Gemeente de kleinere dorpen wel weet te vinden al er betaald moet worden. De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN gaat daar verandering in brengen door de voorzieningen in de kleinere dorpen op peil te brengen en meer huizenbouw en voorzieningen te verwezenlijken.
Dus geen geldverslindende prestigeobjecten meer in de hoofdstad, maar een spreiding van voorzieningen om de achterstand van het zogenaamde platteland weg te werken. de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is voor het aanbrengen van een betaalbare woningvooraad.
De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is voor het opnieuw openen van een openlucht zwembad en het herinvoeren van zwemlessen in de gehele gemeente Leeuwarden omdat dat tot de normale voorzieningen van een grote gemeente behoort.

7. Sport en ontspanning.
Als het aan de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN ligt zal de sportbeoefening en krijgskunst beoefening worden bevorderd onder de Leeuwarder jongeren. Gedacht zou kunnen worden aan het invoeren van een speciale sportpas (zoals de HBO-sport-pas) voor jongeren waardoor zij in de gelegenheid zijn om op een betaalbare manier deel te kunnen nemen aan verschillende sporten. Krijgskunstbevordering op Leeuwarder scholen zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs, met name ter stimulering van het normen en waarden besef (in budo-sporten wordt hier veel aandacht aan besteed en veel waarde aan gehecht). Wat de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN betreft zou er dan ook op de Leeuwarder scholen weer opnieuw zwemles worden gegeven en zal krijgskunstbeoefening geïntroduceerd en gestimuleerd worden.

8. Economie en werkgelegenheid.
De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is voor het stimuleren van (startende) ondernemers bij nieuwe projecten in het belang van de Leeuwarder samenleving. Daarnaast zal alsnog toestemming verleend worden voor het plan PostHotel. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN streeft naar een helder, rechtvaardig en redelijk (bijzondere) bijstandsbeleid. Dat wil zeggen dat de rechtsbescherming van de Leeuwarders geen geweld zal worden aangedaan.

9. Welzijn en volksgezondheid.
Als het aan de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN ligt zullen door de gemeente Leeuwarden uitsluitend verantwoorde en adequate woon- en vervoersvoorzieningen worden aangeboden aan in de gemeente Leeuwarden woonachtige gehandicapten.

10. Veiligheid.
De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN zal alles in het belang van de verhoging van de veiligheid stimuleren waarbij de rechten, de belangen en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de privacy in acht zullen worden genomen. Stadswachten worden stadsmanagers en zullen
aktief betrokken worden bij het reilen en zeilen in de stad, waarbij de nadruk ligt op een positief signaal. Het winkelend publiek in Leeuwarden ondervindt veel overlast van drugsverslaafden die zowel overdag als ’s-avonds rondhangen in het centrum van de stad om hun dope te scoren. Geconcentreerd om en nabij de Wirdumerdijk en directe omgeving verkopen dealers hun bolletjes wit en bruin tegen veelal te hoge prijzen met als gevolg dat veel verslaafden gaan bedelen of zakkenrollen. Dit wordt uiteraard als zeer bedreigend ervaren. Verder worden winkeliers dagelijks geconfronteerd met diefstallen gepleegd door junks. Voor LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is dit onacceptabel. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN denkt om de overlast terug te dringen aan het gedogen van een huisdealer in de gebruikersruimte van de verslaafden bij het straathoekwerk. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN denkt verder dat politie en stadwachten vaker prefentief zullen moeten surveileren. Verder wordt overlast ondervonden van alcoholisten die zich vaak dronken, schreeuwend en scheldend, in het centrum ophouden en hun lege bierblikjes en drankflessen op straat deponeren waar ze zich op dat moment bevinden. Het betreft hier men name vaak dak- of thuislozen die welliswaar overdag gebruik kunnen maken van de drugsopvang of het Leger des Heils maar daar geen alcoholhoudende dranken mogen nuttigen. Voor hun behoefte aan alcohol zijn ze aangewezen op de straat. Nu geldt er voor de gehele binnenstad een alcoholverbod met als gevolg dat deze alcoholisten voortdurend door de politie worden beboet ad € 65,- per overtreding. Het komt regelmatig tot vaak voor dat een alcoholist op een dag meerdere malen wordt beboet. De meesten van hen peinzen er niet over om deze boetes te betalen met als gevolg dat zij op enig moment van straat worden geplukt om voor enige tijd te verdwijnen in het Huis van Bewaring. Een ieder begrijpt dat deze maatregelen handen vol geld kosten, geld dat veel beter aan andere doeleinden kan worden besteed. Om deze overlast terug te dringen pleit LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN ervoor dat deze mensen een plek wordt aangeboden waar ze rustig hun biertje kunnen drinken zonder dat iemand daar last van heeft. Dit hoeft geen 5 sterrenhotel te zijn, maar kan een eenvoudige noodvoorziening (bouwkeet) met tafels en stoelen zijn ergens op een geschikte locatie. Verder pleit LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN ervoor om deze mensen alsook de drugs- en medicijverslaafden ’s-avonds en ’s-nachts een menswaardige opvang te bieden. Deze mensen kunnen op dit moment gebruik maken van de nachtopvang van de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning (SMO), voorheen de TERP. Dat wil zeggen als zij het entreegeld van € 5,30 kunnen betalen en de nachtopvang nog niet vol zit (want er is maximaal plaats voor 40 mannen en 5 vrouwen). De huidige opvang voldoet echter niet aan de eisen van deze tijd. Met z’n achtten op stapelbedtjes in een zaaltje waar geen raam open kan en verder ook niet geventileerd kan worden, terwijl je de zaal moet delen met snurkers, mensen die aan het afkicken zijn of het dilirium hebben, danwel geestelijk gestoord zijn. Voor deze mensen geen pretje. Velen kiezen er dan ook voor om ’s-nachts op straat door te brengen hetgeen natuurlijk voor deze mensen niet prettig is maar hetgeen eveneens weer overlast met zich mee brengt omdat het gebruiken ook ’s-nachts doorgaat. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN vindt dat er een kleinschalige opvang zou moeten komen, waarbij maximaal twee of drie personen een kamer kunnen delen. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN begrijpt dat een en ander gepaard gaat met meerkosten, maar zoals het nu gaat is volkomen uit de tijd.

Het programma van P.P. ONS:

ONS wil de gewone mens die werkt, een uitkering heeft, gehandicapt is, jong of senior is een stem en een gezicht geven.
ONS maakt zich sterk voor een multiculturele samenleving waarin niet gediscrimineerd wordt op basis van huidskleur, land van herkomst, geloof, cultuur of seksuele voorkeuren. ONS is niet links of rechts, niet paars, groen of blauw maar gewoon zichzelf. Waar staat ONS verder voor?
01. Iedere inwoner van de gemeente Leeuwarden moet zich veilig kunnen voelen
Het is geen discussie dat leefbaarheid in grote mate veiligheid betekent. Angst in het openbaar vervoer, of ’s avonds op straat, angst voor hangjongeren, drugsdealers, overlastgevers of moslimextremisten is voor Politieke Partij ONS eenvoudigweg onacceptabel. PP ONS verwacht van de politie zero-tolerance op prioriteiten. Zolang de pakkans voor een parkeerovertreding hoger ligt dan die voor een auto-inbraak, zijn de prioriteiten verkeerd gesteld. Iedere Leeuwarder kent de onveilige plekken in de stad en wijk. De politie kent ze ook, maar zegt zonder overtreding niets te kunnen doen. Op veiligheidsgebied is nog steeds veel op een gebrekkige, tegenstrijdige wijze georganiseerd. Administratief personeel zou de papieren rompslomp waartoe agenten verplicht zijn bijvoorbeeld veel beter kunnen doen.
Voor PP ONS is de overlast die een grote groep bewoners van de gemeente Leeuwarden ondervindt belangrijker dan begrip voor de daders. Het aantal kleine criminelen, intimiderende hangjongeren en rotzooitrappers is relatief klein, maar het effect op de gevoelens van onveiligheid is enorm. PP ONS eist dat de politie die groepen dusdanig op de huid zit dat ze er voortaan van afzien overlast te veroorzaken, of achter slot en grendel verdwijnen.

In de gemeente Leeuwarden moet je niet iets kunnen flikken zonder dat iemand erachter komt. De pakkans moet dus veel groter worden. Dit kan door soms simpele technische aanpassingen en een andere mentaliteit bij uitvoerders op straat. Een voorwaarde is niet te krampachtig om te gaan met privacywetgeving. Voor PP ONS is veiligheid van de burgers belangrijker dan de privacy van criminelen. Psychiaters, huisartsen, hulpverleners, docenten, notarissen, banken, verzekeraars en advocaten houden nu nog te vaak belangrijke informatie vast op basis van beroepsafspraken of de wet op de privacy. Schade aangericht door jonge vandalen en relschoppers wordt op de jonge pleger en hun ouders verhaald.
Het bestuur van de gemeente moet maximale invloed hebben op de veiligheid in de stad. Toezicht en handhaving moeten slimmer en beter. Daarom wil PP ONS een uitbreiding van de taken van de gemeentelijke afdeling Stadstoezicht met meer handhavingstaken. Die afdeling zou bijvoorbeeld de illegale bewoning en inschrijving in het bevolkingsregister moeten controlerenen en taken over moeten nemen van de afdeling leerplicht, kamerverhuur etc. Op wijk- en dorpenniveau is de afdeling Stadstoezicht als de ogen en oren van de politie.
Een van de belangrijkste ergernissen van de inwoners van de gemeente Leeuwarden is de overlast van hondenpoep. PP ONS vindt dat het houden van honden als huisdieren, met name in de stedelijke gebieden van de gemeente, moet worden ontmoedigd. Het geld wat de gemeente binnenkrijgt aan hondenbelasting moet worden ingezet voor de handhaving tegen hondeneigenaren die de uitlaatregels overtreden. De opgelegde boetes moeten flink worden verhoogd.

De politie houdt zich wat PP ONS betreft uitsluitend bezig met haar kerntaken: het oplossen van zaken, het aanhouden van verdachten en het handhaven van de wet. Voorwaarde om de wet goed te kunnen handhaven is herstel van het gezag van de politie. Wat PP ONS betreft gaat de politie veel vaker in burger actief op zoek naar misstanden in plaats van te wachten op aangiftes. Een voorbeeld hiervan zou moeten zijn de voortdurende overlast rond de Mercurius fontein.
Het is absurd dat agenten nu grote delen van hun tijd vergaderen. Een andere manier om te zorgen dat de politie zich meer op kerntaken richt, is administratief personeel datgene te laten doen waar het goed in is: de administratieve taken van het politiewerk. De agenten kunnen dan achter hun bureau vandaan komen en de straat op gaan. PP ONS is voor de terugkeer voor de aan wijken en dorpen gekoppelde wijkagent. Door deze maatregelen zal een Leeuwarder politieagent nooit meer zaken door de vingers hoeven te zien door tijdgebrek.
Preventie is niet altijd vrijblijvend
PP ONS wil ingrijpen in het leven van mensen voordat het te laat is. Preventie is cruciaal en dus niet altijd vrijblijvend. Bij etterbakken die de boel verstieren, crimineel zijn, mensen bedreigen, uitschelden en lastig vallen, zien velen de ellende allang aankomen. PP ONS wil bij jeugdoverlast eerder en met dwang ingrijpen. Er moet een keiharde aanpak komen voor risicovolle en overlastgevende jongeren. De opvoeding van en zorg voor kinderen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders en niet van werkgevers, crèches scholen of overheidsinstanties. Maar bij falen van ouders/verzorgers dient – in het belang van het kind en de samenleving – wel tijdig dwingend te worden opgetreden.
PP ONS wil ingrijpen in het leven van mensen voordat het te laat is. Preventie is cruciaal en dus niet altijd vrijblijvend. Bij etterbakken die de boel verstieren, crimineel zijn, mensen bedreigen, uitschelden en lastig vallen, zien velen de ellende allang aankomen. PP ONS wil bij jeugdoverlast eerder en met dwang ingrijpen. Er moet een keiharde aanpak komen voor risicovolle en overlastgevende jongeren.
Eerder ingrijpen is ook belangrijk voor het bestrijden van drugsoverlast. Nu wordt er gedweild met de kraan open. PP ONS wil gedwongen opname en behandeling van psychiatrische patiënten en verslaafden.
In Nederland gaan te veel mensen langzaam, pijnlijk, eenzaam, dakloos, zonder familie en vrienden dood. Dat moet maar eens afgelopen zijn. Voor een psychiatrische situatie kies je niet. Je bent gewoon ziek en bij dat ziektebeeld hoort dat je de verkeerde beslissingen neemt en dingen doet die slecht zijn voor jou en je omgeving. Verslaafden hebben ooit uit vrije wil hun eerste alcohol, pil, shot of snuif genomen. Wanneer niet jijzelf, maar je verslaving bepaalt welke keuzes je maakt en wat je op een dag uitvreet, dan is het niet langer een vrije keus. Zowel voor deze mensen zelf als voor de samenleving is er maar één optie: gedwongen ingrijpen. Nu kosten behandelingen veel geld en is de inzet van de politie onevenredig groot gezien de omvang van de groep waar het om gaat. Reden te meer dus om de vrijheid te beperken.
PP ONS tolereert geen geweld. Vanwege het buitensporige geweld tegen vrouwen en kinderen wil PP ONS een keiharde aanpak van seksueel en huiselijk geweld, eerwraak, loverboys- en girls, kindermishandeling en kinderverwaarlozing. Bij kindermishandeling moeten kinderen direct uit huis worden geplaatst. In Nederland krijgen ouders jarenlang de kans om keer op keer te bewijzen dat ze hun kinderen in de ellende storten. Dat moet afgelopen zijn.
Voor mensen die kiezen voor het verkeerde pad, moeten de straffen hoger en effectiever. Het kan niet zo zijn dat criminelen na aanhouding meteen weer de straat op mogen. Voor het beter sanctioneren en een goede preventie zullen wetten moeten worden aangepast. Waar nodig moet de gemeente zelf sanctioneren met uitkeringen, politiedetentie en boetes.
De inwoners van de gemeente Leeuwarden zijn uiteindelijk ook zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in hun straat, wijk, dorp en stad. PP ONS vindt dat de bewoners zelf aan de slag moeten kunnen met hun ideeën voor het verbeteren van veiligheid in de wijk en dorp, zonder dat ze tegen bureaucratische muren oplopen. Als burgers verdachte kentekens of panden doorgeven, of vragen om een snelheidscontrole in hun wijk, dan moet daar actie op volgen.
PP ONS wil dat de handhavingstaken van de afdeling Stadstoezicht worden uitgebreid en dat er meer bevoegdheden voor die afdeling komen. dat agenten zo min mogelijk tijd aan administratief werk besteden dat er bij jeugdoverlast eerder én met dwang wordt ingegrepen dat de politie meer inzet pleegt op punten in de binnenstad van Leeuwarden waar het onveilig is zoals rond de Mercuriusfontein gedwongen opname en behandeling van verslaafden aparte aanpak van seksueel en huiselijkgeweld, eerwraak, loverboys- en girls en kindermishandeling
2. Iedere inwoner die hulp nodig heeft, krijgt hulp
De gemeente moet mensen die om hulp vragen serieus nemen. Wie door gezondheidsredenen buiten de boot valt, moet goede opvang krijgen. Wie misbruik maakt van deze opvang, moet worden aangepakt. Dat geldt zowel voor de zorg als voor het misbruik maken van uitkeringen. Wie zich door gedrag opzettelijk uitsluit van inkomen uit werk door zich niet aan te passen aan de eisen van de Nederlandse werkcultuur verspeelt het recht op een uitkering.
Ouderen die zich decennia lang hebben ingezet voor de gemeente Leeuwarden moeten in de watten gelegd worden. Welzijnswerk is er alleen voor diegenen die willen. Voor wie niet wil deugen, is er een harde aanpak.
Goede bedoelingen leiden maar al te vaak tot averechtse gevolgen. Geld komt niet terecht bij de diegenen voor wie het bedoeld is. Hulpverleners blijven tegen beter weten in investeren in mensen die hun gedrag nooit en te nimmer zullen veranderen. PP ONS blijft het hulpverleningscircuit, dat vaak de neiging heeft zichzelf aan het werk te houden, scherp in de gaten houden. Vooral in de wereld van de jeugdzorg en jeugdhulpverlening en bij verslaafdenhulpverlening is er nog steeds een ondoorzichtig woud van regels en structuren.
De overheid heeft de plicht diegenen die wel willen maar op eigen kracht niet kunnen, een handje te helpen. De politiek moet de neiging weerstaan om maar te blijven zorgen voor iedereen die de boel voor de gek houdt. Pamperen houdt mensen in een afhankelijke positie. Dat is – hoe nobel de bedoelingen ook zijn – in wezen asociaal. Voor wie wel kan maar niet wil, moet de overheid streng zijn. Om te voorkomen dat er onterecht uitkeringen verschaft worden, moet de Sociale Dienst strenger optreden tegen fraude en de regels streng maar rechtvaardig toepassen.
Het welzijnswerk moet voorkomen dat mensen wegkwijnen, vereenzamen of onnodig in zorgvormen terechtkomen waar zij (nog) niet aan toe zijn. Aan de ene kant gaat het om het speeltuin-, jongeren-, ouderen- en vrijwilligerswerk, om mantel- en thuiszorg. Anderzijds moet het welzijnswerk de zelfredzaamheid van de inwoners van de gemeente Leeuwarden vergroten en ervoor zorgen dat ze binding met anderen in de gemeente hebben. Welzijnswerk staat natuurlijk niet op zichzelf, maar dient naadloos aan te sluiten bij het gemeentelijke onderwijs-, emancipatie- en veiligheidsbeleid. Precies op dat punt van aansluiting vindt PP ONS dat er veel moet verbeteren. Het belangrijkste is dat het welzijnswerk zich durft te laten afrekenen op behaalde resultaten. Het gaat immers om belastinggeld. Welzijnswerkers moeten niet voor de eigen toko aan het werk zijn, maar voor de inwoners van de gemeente Leeuwarden. De jeugd van tegenwoordig heeft wel de toekomst.
Er wordt vaak met enig pessimisme gesproken over de jeugd van tegenwoordig. Wat we daarbij wel eens vergeten is dat de jeugd vaak alleen maar aanpakt wat zij door oudere generaties krijgt aangereikt en dat het veranderen of verdwijnen van bepaalde normen en waarden hen nauwelijks valt aan te rekenen. Dat verwijt kan soms beter bij ‘de ouderen van tegenwoordig’ worden neergelegd. En bij de politiek, die vaak berustend en afwachtend is geweest, te weinig tegenprestatie heeft gevraagd en te weinig toezicht heeft gehouden.
PP ONS wil:
-Een sociale dienstplicht voor alle jongeren. Goed voor de maatschappij en goed voor de jongeren.
-Zowel bij het basis- als het middelbaar onderwijs krijgt iedereen meer lichamelijke opvoeding  (gymnastiek, sport). Elke leerling krijgt in de toekomst minimaal zes uur per week gymnastiek en sportles, eventueel gedeeltelijk na de lesuren. Hierdoor zullen jongeren meer beseffen hoe belangrijk hun conditie en lichamelijk welzijn is. Dit zal er mede voor zorgen dat zij bewuster leven en meer verantwoord omgaan met roken, alcohol en drugs.
Jongerenwerk op het voortgezet onderwijs is in Leeuwarden gestart als experiment maar zal de komende jaren op alle scholen voor voortgezet onderwijs inzetbaar moeten zijn. Het preventief inzetten van jongerenwerk verkleint de schooluitval, het spijbelen en vergroot de betrokkenheid van jongeren en oudere bij het welzijn van de school.
Jongeren moeten het kunnen maken in de gemeente Leeuwarden. Wie wil krijgt alle kans, wie echt niet kan krijgt hulp. Voor wie niet wil, worden maatregelen getroffen. In deze laatste, kleinste categorie wordt op dit moment het meest worden geïnvesteerd. PP ONS vindt dat dit omgedraaid moet worden. Het meeste geld moet terechtkomen bij de groep die graag wil, maar nog niet kan.
PP ONS is voor het financieel ondersteunen van zakgeldprojecten, huiswerkbegeleiding en jongerenplatforms en een stedelijke jongerenraad. PP ONS is voor het aanstellen van meer jongerenwerkers in de gemeente. Jongeren zullen worden gestimuleerd tot deelname aan theater voorstellingen en musea door jongeren tot 16 jaar gratis toegang te verlenen.
In principe verdient iedereen het voordeel van de twijfel. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iemand oneindig veel kansen moet krijgen. De overheid moet realistisch zijn en soms iemand ook het nadeel van de twijfel durven geven. Daar is lef voor nodig. Het is veel makkelijker voor opvoeders om altijd maar aardig te zijn in plaats van af en toe streng en duidelijk. Maar zo kweken ze wel verwende jongeren die niet weten waar de grenzen liggen.
Het is waar dat het verlies van de jeugd bij de ouders begint. Ouders hebben twee belangrijke taken: kinderen opvoeden in de thuissituatie en de regie voeren over de opvoeding buitenshuis. De overheid moet ouders straffen als zij die taken niet naar behoren vervullen. Wat PP ONS betreft verliezen ouders die hun kinderen verwaarlozen en in de criminaliteit laten verdwijnen het recht op kinderbijslag.
PP ONS is er een voorstander van dat jongeren die niet meer leerplichtig zijn, geen werk hebben en een slecht uitzicht op de eigen toekomst terecht kunnen in een dagvoorziening naar het voorbeeld van het vroegere jongerencentrum ’t Vliet.
Jongeren hebben recht op een eigen muziek cultuur. Na de sluiting van Theater Romein moet er hard gewerkt worden aan een eigentijds pop en muziekcentrum, bij voorkeur in samenwerking met de pop academie.
Ouderen verdienen respect en aandacht.
De ouderen die dit land en deze stad hebben opgebouwd moeten veel meer aandacht krijgen dan nu het geval is. Degenen die zich decennia lang hebben ingezet voor- en in de gemeente Leeuwarden behoren op hun wenken te worden bediend. Het gaat erom dat senioren op ondersteuning kunnen rekenen en dat hun zelfredzaamheid bevorderd wordt. Het is een schande dat er nu ouderen zijn die ’s avonds de deur niet meer uit durven. PP ONS staat voor meer veiligheid, een schonere gemeente en meer en betere ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen. En als er één groep is die daar baat bij heeft, dan zijn het de ouderen. Iedere inwoner van de gemeente Leeuwarden kan bijdragen aan de samenleving
PP ONS vindt dat ongeacht capaciteiten of afstand tot de arbeidsmarkt iédere inwoner van de gemeente een zinvolle bijdrage aan de samenleving kan leveren. Nog steeds zijn er groepen in de gemeente die in een sociaal isolement leven. Het is belangrijk om deze groepen weer bij de samenleving te betrekken en te activeren. Mensen hoeven hierdoor niet met eenzaamheid en depressie te kampen. Ze kunnen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen, of deelnemen aan cursussen en zo nodig gebruikmaken van de beschikbare hulpverlening.
Ook veel vrouwen zitten in een sociaal isolement, omdat ze door hun culturele of religieuze achtergrond met de rug naar de maatschappij staan. PP ONS wil dit onderwerp hoog op de politieke agenda houden. Vrouwenemancipatie is zo belangrijk omdat het de kwaliteit van het bestaan van individuele vrouwen verbetert en ook dat van degenen die zij opvoeden. Uiteindelijk komt dat de gehele samenleving ten goede. Het heeft hoge prioriteit ervoor te zorgen dat meisjes en jongens niet al op jonge leeftijd ongelijk behandeld worden. De overheid moet het vrouwen zo gemakkelijk mogelijk maken om uit hun sociale isolement te stappen, maar dan nog zullen zij het zelf moeten doen. Degenen die vrouwen tegenhouden om uit dat isolement te stappen, moeten keihard worden aangepakt.
PP ONS vindt dat ongeacht capaciteiten of afstand tot de arbeidsmarkt iédere inwoner van de gemeente een zinvolle bijdrage aan de samenleving kan leveren. Nog steeds zijn er groepen in de gemeente die in een sociaal isolement leven. Het is belangrijk om deze groepen weer bij de samenleving te betrekken en te activeren. Mensen hoeven hierdoor niet met eenzaamheid en depressie te kampen. Ze kunnen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen, of deelnemen aan cursussen en zo nodig gebruikmaken van de beschikbare hulpverlening. Ook veel vrouwen zitten in een sociaal isolement, omdat ze door hun culturele of religieuze achtergrond met de rug naar de maatschappij staan. PP ONS wil dit onderwerp hoog op de politieke agenda houden. Vrouwenemancipatie is zo belangrijk omdat het de kwaliteit van het bestaan van individuele vrouwen verbetert en ook dat van degenen die zij opvoeden. Uiteindelijk komt dat de gehele samenleving ten goede. Het heeft hoge prioriteit ervoor te zorgen dat meisjes en jongens niet al op jonge leeftijd ongelijk behandeld worden. De overheid moet het vrouwen zo gemakkelijk mogelijk maken om uit hun sociale isolement te stappen, maar dan nog zullen zij het zelf moeten doen. Degenen die vrouwen tegenhouden om uit dat isolement te stappen, moeten keihard worden aangepakt.
Gebruik aanwezige informatie ‘Eigen schuld, dikke bult’ roepen tegen mensen met problematische schulden is te makkelijk. Toch zit er wel een kern van waarheid in. Het kan tegen zitten in het leven en veel huishoudens zitten jaren vast aan het afbetalen van verkeerde aankopen uit het verleden. Een groot deel van de minimahuishoudens in de gemeente Leeuwarden heeft door leningen of betalingsachterstanden moeite om rond te komen. Huishoudens met problematische schulden moeten strak, één op één begeleid worden. Schuldhulpverlening moet het aantal uitvallers terugdringen door huishoudens te koppelen aan een mentor. Dit kan vaak heel goed een familielid of bekende zijn. PP ONS vindt bovendien dat er wetgeving moet komen die het mensen met problematische schulden verbiedt nieuwe leningen aan te gaan.
Het is belangrijk dat schuldhulpverlening zo vroeg mogelijk aan de slag gaat met mensen. Informatie die nu al bij gemeentelijke instanties aanwezig is, valt daarbij veel effectiever te gebruiken. Ook woningbouwcorporaties of energiebedrijven en postorderbedrijven kunnen hierbij een rol spelen. Zij zien vaak als eerste betalingsachterstanden ontstaan en moeten die informatie met schuldhulpverlening delen. Met slim opereren en tijdig ingrijpen, zijn veel huisuitzettingen te vermijden. Het voorkomen van meer ellende voor betrokkenen en de stad is belangrijker dan mogelijke bezwaren op het gebied van privacy.
PP ONS wil:
een steviger aanpak van uitkeringsfraude
dat de gemeente een centrale regie voert over en prestatieafspraken maakt met het welzijnswerk
welzijnsgeld besteden aan degenen die willen, maar nog niet kunnen (en niet andersom)
ouders die tekort schieten in de opvoeding van hun kinderen straffen
dat mensen met problematische schulden geen nieuwe leningen mogen aangaan
huisuitzettingen voorkomen door woningbouwcorporaties energiebedrijven en postorderbedrijven gegevens met schuldhulpverlening te laten delen
meer ontmoetings- en activiteiten plekken voor senioren
een eigen plek als dagbesteding voor jongeren die niet deelnemen aan het onderwijs of arbeid
3. Iedere wijk of dorp voor iedere inwoner van de gemeente Leeuwarden aantrekkelijk om te wonen
De wijken in de stad Leeuwarden moeten weer in balans gebracht worden door het bijsturen van instroom, uitstroom en doorstroom binnen een wijk. Dat lukt natuurlijk niet van de ene op de andere dag; dat vraagt om een langetermijnvisie. Jarenlang zijn wijken in Leeuwarden verpauperd omdat niemand deze processen bewaakte.
Het ongelimiteerd toelaten van kansarmen in een wijk jaagt de oorspronkelijke bewoners weg en daarmee ook de winkeliers. Mensen die zich opwerken en naar een beter huis willen, kunnen niet langer blijven wonen in de wijk waar ze zich thuis voelen wanneer er geen woningen voor hen komen. Oudere mensen die nog zelfstandig kunnen wonen, moeten ook in hun wijk kunnen blijven wonen.
Om de bevolkingssamenstelling evenwichtiger te krijgen, moet de gemeente doorgaan met het bouwen van woningen voor midden- en hogere inkomens. Daarnaast moet het gemeentebestuur ervoor zorgen dat veel meer jonge gezinnen en studenten kiezen om in de stad Leeuwarden te blijven wonen.
Mensen die opgegroeid zijn in een wijk, of er lang gewoond hebben, hebben binding met die wijk en voelen zich er thuis. Die binding is belangrijk voor de leefbaarheid van wijken en buurten.
Het is ontoelaatbaar dat bewoners uit hun wijk moeten vluchten als de leefomstandigheden door straatterreur, verpaupering of het verdwijnen van voorzieningen ondraaglijk worden. Er werd en wordt te veel ingezet op het bouwen van betere- en duurdere huizen buiten de oude stadsgrenzen. Maar er moet juist gebouwd worden voor alle types van huishoudingen binnen de bestaande wijken. Er is geen sprake van zogenaamd scheef wonen maar van scheef bouwen. De stad- en de gemeente Leeuwarden is er bij gebaat als jong en oud en arm en rijk in één wijk haar plek kan vinden.
PP ONS is voor projecten als pc’s voor de minima of het gratis beschikbaar stellen van een internetsignaal. PP ONS is voor armoedebestrijding en tegen een sociale twee-deling en een ruimhartig minimabeleid.
In de stad Leeuwarden zijn de wijken te verschillend van karakter om de bevolkingssamenstelling maar op zijn beloop te laten. PP ONS vindt dat iedere wijk in balans moet zijn.
Om het karakter van de Leeuwarder binnenstad zoveel als mogelijk te behouden mag het Zaailand niet bebouwd worden door een Bonnema Memorial. De stad dient een centraal plein te behouden voor de organisatie van diverse evenementen.
Maar ook de luizen moeten uit de pels. Huisjesmelkers die op een onmenselijke manier nieuwkomers en illegalen uitbuiten – en zo broeinesten creëren voor criminaliteit – moeten keihard aangepakt worden. Politie, brandweer, sociale zaken van de gemeente, makelaars en notarissen kunnen door het koppelen van gegevens een muur opwerpen tegen dit soort uitbuiters.
Wonen is meer dan een dak boven je hoofd en je veilig voelen achter je eigen voordeur. Ook op straat moet het leefbaar zijn, intimiderende groepen moeten met inzet van alle middelen verdwijnen. Te weinig wordt er nog gebruik gemaakt van het samenscholingsverbod en er is te weinig controle op de naleving ervan. Politie die zich laat uitlachen, maakt zich in de ogen van PP ONS zélf belachelijk.
Voordelen van het leven in de stad
Leeuwarden is een stad van huurwoningen en twee redelijk grote woningcorporaties. Te lang hebben deze grote huisbazen alleen op de winkel gepast en te weinig gedaan aan het bevorderen van wooncarrières. PP ONS vindt het zeer nadrukkelijk een taak van woningbouwcorporaties om de leefbaarheid in wijken te bevorderen. Corporaties moeten zich niet alleen bekommeren om hun eigen woningbezit maar ook durven investeren door stukje bij beetje verpauperend particulier eigendom op te kopen. Door kleinschalige aanpak van problemen kunnen grootscheepse en zeer dure herstructureringsoperaties worden voorkomen. Er horen steunpunten van corporaties te zijn in probleem- of aandachtswijken , waar huurders met hun vragen bij woningbouwcorporaties terecht kunnen. Daarnaast vindt PP ONS dat het gemeentebestuur een steviger vinger in de pap moet hebben bij de plannen van de woningbouwcorporaties. Want die moeten natuurlijk aansluiten op de ruimtelijke ordening van de gemeente. Bovendien moet gewaarborgd zijn dat burgers zaken die betrekking hebben op hun directe leefomgeving in eigen hand kunnen nemen. Een uitbreiding- en structurele aanwezigheid van opbouwwerk, als ondersteunende partij voor bewoners, in alle wijken is daarbij van groot belang
Wanneer huurders de gelegenheid krijgen hun huis te kopen, dan zie je woonblokken en straten met sprongen vooruit gaan. Het is nu pas echt hún straat geworden en daar gaan ze dan zuinig mee om. PP ONS is er een voorstander van dat gemeente en corporaties gezamenlijk optrekken bij het aankopen van structurele overlastpanden. Creatief en doortastend optreden is daarbij het belangrijkste element. PP ONS juicht dergelijke initiatieven toe.
Leeuwarden is een stad van huurwoningen en twee redelijk grote woningcorporaties. Te lang hebben deze grote huisbazen alleen op de winkel gepast en te weinig gedaan aan het bevorderen van wooncarrières. PP ONS vindt het zeer nadrukkelijk een taak van woningbouwcorporaties om de leefbaarheid in wijken te bevorderen. Corporaties moeten zich niet alleen bekommeren om hun eigen woningbezit maar ook durven investeren door stukje bij beetje verpauperend particulier eigendom op te kopen. Door kleinschalige aanpak van problemen kunnen grootscheepse en zeer dure herstructureringsoperaties worden voorkomen. Er horen steunpunten van corporaties te zijn in probleem- of aandachtswijken , waar huurders met hun vragen bij woningbouwcorporaties terecht kunnen. Daarnaast vindt PP ONS dat het gemeentebestuur een steviger vinger in de pap moet hebben bij de plannen van de woningbouwcorporaties. Want die moeten natuurlijk aansluiten op de ruimtelijke ordening van de gemeente. Bovendien moet gewaarborgd zijn dat burgers zaken die betrekking hebben op hun directe leefomgeving in eigen hand kunnen nemen. Een uitbreiding- en structurele aanwezigheid van opbouwwerk, als ondersteunende partij voor bewoners, in alle wijken is daarbij van groot belangWanneer huurders de gelegenheid krijgen hun huis te kopen, dan zie je woonblokken en straten met sprongen vooruit gaan. Het is nu pas echt hún straat geworden en daar gaan ze dan zuinig mee om. PP ONS is er een voorstander van dat gemeente en corporaties gezamenlijk optrekken bij het aankopen van structurele overlastpanden. Creatief en doortastend optreden is daarbij het belangrijkste element. PP ONS juicht dergelijke initiatieven toe.
Het in balans krijgen van de stad Leeuwarden is niet alleen een kwestie van betere huizen, maar ook van meer groen en mogelijkheden voor recreatie. Betere huizen en meer groen maken een betere stad, een kwaliteitsstad. Daarom wil PP ONS doorgaan op de ingeslagen weg met toevoeging van ‘Mooi’ aan het ‘Schoon, Heel en Veilig’.
PP ONS is van mening dat de stad Leeuwarden meer moet bruisen. Dit kan door veel manifestaties en culturele evenementen naar de binnenstad van Leeuwarden te halen. Dat is goed voor de eigen bevolking maar ook voor de middenstand.
Leeuwarden verdient een voetbalclub in het betaald voetbal
De uitlaatgassen van voertuigen en vaartuigen bepalen voor een groot gedeelte de luchtkwaliteit in Leeuwarden. PP ONS wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Alle gemeentelijke voertuigen en stadsbussen moeten snel roetfilters krijgen. Hierdoor neemt de hoeveelheid schadelijke stoffen in de uitlaatgassen af en verbetert de luchtkwaliteit. Het probleem van het voor mensen zeer schadelijke fijnstof in het centrum van Leeuwarden moet serieus worden aangepakt. Het verruimen van de normen en daardoor wegstoppen van het werkelijke probleem is geen oplossing
PP ONS wil:
- wijken waar zowel de luxe woningbezitter als de huurder met huursubsidie kan wonen - dat het gemeentebestuur meer invloed heeft op plannen van woningbouwcorporaties
- dat mensen hun eigen huurhuis kunnen kopen
- meer opbouwwerkers in de wijken
- wijken waar zowel de luxe woningbezitter als de huurder met huursubsidie kan wonen - dat het gemeentebestuur meer invloed heeft op plannen van woningbouwcorporaties - dat mensen hun eigen huurhuis kunnen kopen - meer opbouwwerkers in de wijken

4. ‘Allemaal aan de slag’ roept men in Den Haag. Prima, maar dan moeten er wel banen zijn. Die banen kan de gemeente Leeuwarden creëren door de grootste werkgever van de stad, het midden- en kleinbedrijf, te stimuleren en te faciliteren. Een gezond MKB zorgt niet alleen voor veel stageplekken en voor banen, maar ook voor een aantrekkelijker stad waar het goed werken, wonen en recreëren is.
Bij het MKB ligt voor de gemeente een gouden kans om MBO’ers, HBO’ers en anders afgestudeerden te behouden voor de gemeente. De gemeente Leeuwarden moet het mogelijk maken dat zoveel mogelijk mensen ondernemer van hun eigen arbeid worden. Daarnaast moet de gemeente bedrijven stimuleren zich in Leeuwarden te vestigen.
De werkloosheid in Leeuwarden is veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Terwijl er in Leeuwarden vele vacatures zijn tegenover duizenden uitkeringsgerechtigden. Dit laat zien dat stevig beleid dat erop gericht is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen absoluut noodzakelijk is.
Het aantal werklozen in de gemeente Leeuwarden groeit. Schooluitval is van dat laatste een belangrijke oorzaak. Daarbij komt dat jongeren die wel een diploma hebben, steeds meer tijd nodig hebben om een baan te vinden. Het verminderen van schooluitval is een van belangrijkste zaken die aangepakt moet worden. Wie geen diploma heeft, krijgt wat PP ONS betreft geen uitkering, maar gaat terug naar school. Jongeren tot 27 jaar mét een diploma, krijgen ook geen uitkering.
Vaak vinden mensen geen baan omdat ze gekozen hebben voor een opleiding die nauwelijks kansen biedt. Het onderwijs moet veel beter aansluiten op de behoeften van het bedrijfsleven en andere werkgevers. Daarom moeten de gemeente en het bedrijfsleven veel meer zeggenschap krijgen over het beroepsonderwijs. PP ONS vindt dat er bijvoorbeeld in Leeuwarden een campus moet komen met ambachtelijke opleidingen.
Daar waar het voor ondernemers moeilijk is om te investeren, moeten zij de overheid aan hun kant vinden. Als overheid en bedrijfsleven samen economische impulsen geven dan komen zaken van de grond die er anders niet zouden komen. Want wie meebetaalt staat achter de uitvoering en zal er ook zelf alles aan doen om te zorgen dat het een succes wordt. Dat geldt met name voor het midden- en kleinbedrijf. Een fris en gezond winkelbestand doet wonderen voor een wijk. Het schept werkgelegenheid, brengt mensen op straat, brengt geld in de la van de ondernemer en geeft een wijk een zet in de goede richting. De onveiligste plekken van de stad moeten worden aangepakt.
Een beter ondernemersklimaat
Leeuwarden is voor het bedrijfsleven nu al aantrekkelijk, maar het kan beter. Mogelijkheden creëren voor bedrijven om zich hier te vestigen is de enige manier om te zorgen dat meer inwoners aan de slag kunnen. Het ondernemersklimaat valt te verbeteren door bijvoorbeeld digitale verstrekking van vergunningen en vermindering van de administratieve regellast. Daarnaast moet er ruimte zijn voor ondernemers en moeten er dus bedrijventerreinen worden ontwikkeld om het aantal banen voor inwoners van de gemeente in de toekomst te vergroten.
Leeuwarden is voor het bedrijfsleven nu al aantrekkelijk, maar het kan beter. Mogelijkheden creëren voor bedrijven om zich hier te vestigen is de enige manier om te zorgen dat meer inwoners aan de slag kunnen. Het ondernemersklimaat valt te verbeteren door bijvoorbeeld digitale verstrekking van vergunningen en vermindering van de administratieve regellast. Daarnaast moet er ruimte zijn voor ondernemers en moeten er dus bedrijventerreinen worden ontwikkeld om het aantal banen voor inwoners van de gemeente in de toekomst te vergroten.
Werk en inkomen.
Mensen die niet op eigen kracht een baan kunnen vinden, verdienen een duwtje in de rug. Maar PP ONS weigert grote groepen mensen als zwak of hulpbehoevend te bestempelen. Verreweg de meeste inwoners van de gemeente Leeuwarden zijn kansrijk en niet kansarm.

Jarenlang heeft de overheid geld dat bedoeld was om mensen aan het werk te helpen besteed aan gesubsidieerde arbeid, zonder dat er zicht was op echte banen. PP ONS vindt dat de overheid niet langer werkgevers moet subsidiëren die niet van plan zijn mensen een echte kans op een echte baan te bieden.
Mensen die niet op eigen kracht een baan kunnen vinden, verdienen een duwtje in de rug. Maar PP ONS weigert grote groepen mensen als zwak of hulpbehoevend te bestempelen. Verreweg de meeste inwoners van de gemeente Leeuwarden zijn kansrijk en niet kansarm. Jarenlang heeft de overheid geld dat bedoeld was om mensen aan het werk te helpen besteed aan gesubsidieerde arbeid, zonder dat er zicht was op echte banen. PP ONS vindt dat de overheid niet langer werkgevers moet subsidiëren die niet van plan zijn mensen een echte kans op een echte baan te bieden.
Leges van de overheid op verplichte documenten, vergunningen, waterschapslasten en energielasten worden bevroren op het niveau van 2005. Gemeentelijke belastingen dienen bevroren te worden en de komende vier jaar niet verhoogd.
Werkgevers die zich schuldig maken aan rassendiscriminatie moeten hard worden aangepakt. Toch misbruikt men maar al te vaak het begrip ‘discriminatie op de arbeidsmarkt’. Als een werkgever een sollicitant weigert op basis van ‘onaangepast gedrag’ heeft dat volgens PP ONS beslist niets met discriminatie te maken. De Leeuwarder bedrijfscultuur is in deze gemeente een gegeven. Wie niet de moeite neemt om zich daaraan aan te passen, is er zelf voor verantwoordelijk dat hij geen baan vindt. Zeker nieuwkomers moeten zich dat realiseren.
PP ONS vindt dat iedere inwoner van de gemeente Leeuwarden een zinvolle bijdrage aan de samenleving kan leveren. Uitgangspunt is dan ook dat iemand die kan werken ook moet werken. Omgekeerd geldt dat iemand die wel kan maar niet wil werken, ook geen recht op een uitkering heeft. Een uitkering wordt pas gegeven als het echt niet anders kan en zelfs dan zal er een tegenprestatie tegenover moeten staan. Uitkeringen zijn een vangnet voor wie wil werken, maar het nog niet lukt om aan de slag te gaan. Een uitkering is niet een startpunt van waaruit men achteroverleunend kan kijken wat er nog meer allemaal mogelijk is.
Betaald parkeren mag nooit een melkkoe zijn
Goed openbaar vervoer is van vitaal belang voor de Leeuwarder economie en het welzijn van de Leeuwarders. Winkelcentra en belangrijke voorzieningen moeten altijd bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. PP ONS wil het busgebruik stimuleren door het openbaar (stads)vervoer gratis te maken. Het Leeuwarder openbaar vervoer moet aantrekkelijk zijn voor alle inwoners van de stad en de regio. Gratis openbaar vervoer stimuleert het gebruik van de stadsbussen en brengt de druk van het autoverkeer op de stad terug. Evenals de milieuvervuiling door personenauto’s.
Goed openbaar vervoer is van vitaal belang voor de Leeuwarder economie en het welzijn van de Leeuwarders. Winkelcentra en belangrijke voorzieningen moeten altijd bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. PP ONS wil het busgebruik stimuleren door het openbaar (stads)vervoer gratis te maken. Het Leeuwarder openbaar vervoer moet aantrekkelijk zijn voor alle inwoners van de stad en de regio. Gratis openbaar vervoer stimuleert het gebruik van de stadsbussen en brengt de druk van het autoverkeer op de stad terug. Evenals de milieuvervuiling door personenauto’s.
Door het strenge parkeerbeleid in de binnenstad moet er veel parkeergeld betaald worden en is de duur om te parkeren korter geworden. Dat is ten nadele van de bezoekers en van de middenstand in de binnenstad. Promoot de binnenstad door in de gehele binnenstad een blauwe zone in te stellen. PP ONS vindt dat bewoners in hun eigen wijk gratis moeten kunnen parkeren. Ook als het een blauwe zone betreft waarvoor bewoners een gratis ontheffing kunnen krijgen. De blauwe zones rond de binnenstad moeten worden uitgebreid om te verhinderen dat mensen die in Leeuwarden werken hun auto’s in woonwijken parkeren. Natuurlijk zijn verkeersdrempels nuttig als ze de veiligheid verhogen en met 30 kilometerzones is ook niets mis. PP ONS heeft ook hier als uitgangspunt dat bewoners zelf moeten kunnen bepalen waar in hun buurt verkeersdrempels zijn.
PP ONS wil:
- vermindering van de regellast voor ondernemers
- geen uitkering zonder tegenprestatie
- koppelingen tussen bedrijfsleven en opleidingen
- dat bewoners gratis in hun eigen wijk kunnen parkeren
- gratis stadsbussen

10 stellingen:

Hieronder volgen de 10 stellingen.
Ga na, hoe vaak U het eens bent en hoe vaak U het oneens bent.

1.  De gemeente Leeuwarden zou structurele inschakeling van het instrument mediation (bemiddeling) als geschilbeslechting moeten invoeren!     
A.   Eens
B.   Oneens

2.  De gemeente Leeuwarden zou agenda's van openbare hoorzittingen van gemeentelijke commissies openbaar dienen te maken door op het internet of in de Huis-aan-Huis te publiceren!     
A.   Eens
B.   Oneens

3.  Openlucht zwembad is voor Leeuwarden is faciliteit die beschikbaar behoort te zijn!   
A.   Eens
B.   Oneens

4.   Een eigen Leeuwarder Ombudsman om conflicten op te lossen!    
A.   Eens
B.   Oneens

5.   Krijgskuntbeoefening zou bevorderd dienen te worden onder de jongeren om respect en assertiviteit te stimuleren!    
A.   Eens
B.   Oneens

6.   Bijbaantjes en/of nevenfuncties van gemeentelijke bestuurders en commissieleden behoren niet openbaar te worden gemaakt!    
C.   Eens
D.   Oneens

7.   Pretige objecten kunnen koste-wat-kost doorgaan!    
C.   Eens
D.   Oneens

8.   Er zijn nog niet genoeg ambtenaren bij de gemeente Leeuwarden!    
C.   Eens
D.   Oneens

9.   De gemeentelijke lasten hoeven niet omlaag!    
C.   Eens
D.   Oneens

10.  De verordeningen en beleidsregels hoeven niet verminderd te worden!     
C.   Eens
D.   Oneens