HOME

       

 

       

 

 

 

 

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 LPF-LEEUWARDEN & KLOKKENLUIDERS, LIJST 9

 

  • OPENBAAR BESTUUR

De combinatiepartij LPF-LEEUWARDEN & KLOKKENLUIDERS (hierna NKPLPF) is van mening dat de totstandkoming van de besluitvorming van de bestuursorganen van de gemeente Leeuwarden transparanter moet. Veelal is niet helder hoe beslissingen tot stand zijn gekomen. De naam zegt het al, het gaat om openbaar bestuur, dus moet ook inzichtelijk zijn voor de bevolking hoe de besluitvorming tot stand komt. Kortom, meer openheid van zaken, wie hebben geadviseerd? Wanneer? Wie hebben de beslissing genomen, Wanneer? Het hele besluitvormingsproces moet transparanter. Van de vergaderingen dienen ook openbare verslagen/notulen te worden gemaakt (transparantie.)

De NKPLPF wil meer betrokkenheid en inspraak van de burgers en bedrijven bij de uiteindelijke totstandkoming van de gemeentelijke besluitvorming. Zij wil dit onder andere bereiken doormiddel van toepassing van enerzijds bindende referenda en anderzijds raadgevende referenda met betrekking tot ingrijpende of controversiële beslissingen.

De NKPLPF willen duidelijke gedragsregels voor ambtenaren, bestuurders en politici, die consequent worden nageleefd. Met het oog op de integriteit, veiligheid, duidelijkheid en klantvriendelijkheid. Indien niet conform de gedragsregels wordt gehandeld of in strijd met de gedragsregels wordt opgetreden en dit aantoonbaar en systematisch is, wordt of worden de betreffende ambtena(a)r(en), bestuurder(s) of politic(i)(us) geschorst en uitgesloten nog langer een publieke functie (voor de gemeente) te bekleden dan wel uit te oefenen. Hiertoe wil de combinatiepartij een nieuwe verordening: “Maatregelen in strijd handelen met gedragsregels”, in het leven roepen.

De NKPLPF wil een drastische vermindering van het aantal ambtenaren met een kwart (25%) waardoor een doelmatiger ambtenarenapparaat ontstaat gecombineerd met een substantiële verlaging van de gemeentelijke belastingen van eveens een kwart (25%) en een vermindering van de verordeningen, regeltjes en beleidsregels met maar liefst een kwart (25%).

  • VEILIGHEID

In de eerste plaats vindt de NKPLPF dat de politiefunctionarissen slagvaardiger en doeltreffender dienen te opereren en de grote en kleine criminaliteit moeten aanpakken en bestrijden. Straatoverlast en/of terreur dient effectief te worden bestreden, met verhaal van alle maatschappelijke gevolgschade op de individuele veroorzakers van deze schade.

Ook voor de politiefunctionarissen geldt een duidelijke en heldere gedragslijn, evenals voor de korpsleiding, eruit bestaande dat periodiek verantwoording dient te worden afgelegd over het gevoerde beleid en de uitgaven. Dit met het ook op de bewaking van de daadkracht en controle op de doelmatigheid.

Politiefunctionarissen dienen burgerklachten over overheidsoptreden serieus te behandelen en door onafhankelijke personen te laten toetsen. Achterliggende gedachte hierachter is dat ambtelijk medewerkers wel eens denken boven de wet te staan, echter niets is minder waar.

Meer zichtbaar en effectief surveilleren van politiefunctionarissen op straat, nabij uitgaansgelegenheden, in parken, om en nabij winkelcentra en ook daadkrachtig optreden ter bestrijding van ongewenst crimineel gedrag.

Parallel aan cameratoezicht op straat hoort ook cameratoezicht op het stadshuis en stadskantoor om ook het ambtenarenapparaat te controleren op functioneren, alsmede binnen politieauto’s voor de bewijslast en reconstructie in een later stadium om excessen te voorkomen.

Intensivering van de monitoring van de functionarissen van politiediensten door een onafhankelijk en objectief orgaan.

  • WELZIJN, GEZONDHEID & SPORT

Het gemeentebestuur heeft de verantwoordelijk om op het individu toegespitste adequate voorzieningen voor gehandicapten, mindervaliden en ouderen ter beschikking te stellen. Daarbij in ogenschouw nemende een drastische vermindering van de papierwinkel/bureaucratie om deze rechten te effectueren. Dat wil zeggen een klantvriendelijke en dienstverlenende houding en opstelling bij het uitvoeringsproces rondom de toewijzing van voorzieningen, zonder onderscheid te maken. Ter waarborging van de doeltreffendheid van de uitvoering en de individuele betrokkenen deel te laten uitmaken van de samenleving.

Kosteloos parkeren door gehandicapten, invaliden en ouderen die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart. Deze mensen kunnen het niet helpen mindervalide te zijn en hoeven dan ook niet nog eens gestraft te worden in de vorm van het betalen van parkeergelden.

Plaatsing van Hartdefibrillatoren op verschillende openbare locaties verspreid over de stad, bijvoorbeeld winkelcentra, sportcentra, stadions, theatergebouwen, ouderencentra.

In het belang van het opbouwen van de conditie en het zelfvertrouwen wordt actief invoering van krijgskunstbeoefening (judo, aikido, karate, etc.) voorgesteld voor het Leeuwarder onderwijs. De jeugd wordt dan zelfverzekerder en zelfbewuster met alle gunstige voordelen van dien.

Stimulering van denksporten (dammen, schaken, scrabble, etc.) voor zowel jongeren als ouderen, met het oog op de lichamelijke en geestelijke volksgezondheid. Mensa sana corpus sana (gezond geest gezond lichaam)

Herinvoering van zwemles op het Leeuwarder onderwijs. We leven tenslotte op of onder het Ned. Amsterdams Pijl (N.A.P) waardoor het logisch is dat de kinderen moeten kunnen leren zwemmen. Daarnaast herinvoering van een openlucht zwembad voor Leeuwarden.

Beschikbaar stellen van sportbeoefeningsmogelijkheden aan gezinnen met of zonder kinderen die een inkomen hebben van op of onder het bestaansminimum teneinde deze mensen te laten deelnemen en participeren aan de maatschappij evenals het ook voor deze mensen op pijl houden van de conditie.

  • VERKEER(S)-VEILIGHEID

Het gehele verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente Leeuwarden gaat als het aan de NKPLPF ligt op de schop en gaat drastisch veranderen, doordat het een doorn in het oog is voor ontzettend veel inwoners en verkeersdeelnemers van de stad. De voorrangsregels voor fietsers bovenop die van de automobilisten veroorzaakt ernstige verkeersonveiligheid en risico’s en moet met onmiddellijke ingang worden beëindigd. Bovendien komt e.e.a. de verkeersdoorloop en verkeers-doorstroom evenmin ten goede.

Onrendabele buslijnen en stadsbussen hoeven niet eindeloos tevergeefs lege ritten te maken. Met andere woorden, wel in de piekuren, maar minder in de daluren.

Benzinestations zoals nu het geval, dicht bij het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) vormen een ernstige bedreiging van de veiligheid. De Brandweer heeft inmiddels meerdere malen te kennen gegeven dat de situatie onveilig is en gewezen op de risico’s. De NKPLPF pleit dan ook voor een verplaatsing van deze benzinestations naar andere locaties en een verbod van benzinestations op of nabij het ziekenhuis.

Vroegere verkeersaders of wegen naar de binnenstad, Ruiterskwartier, Wirdumerdijk, zullen grotendeels in ere worden hersteld. Evenals de terugplaatsing van de vangrails bij de bocht op de hoek van de Oldehove.

  • SOCIALE ZEKERHEID

De NKPLPF wil meer aandacht voor de mensen met een inkomen van op of beneden het bestaansminimum. Daar waar nodig moet de gemeente oftewel de gemeenschap uitkomst bieden en een helpende hand bieden om de toenemende armoede te bestrijden. Hetgeen de laatste jaren helaas een neerwaartse trend vertoond. De NKPLPF vindt het ontoelaatbaar dat mensen moeten aankloppen bij de voedselbanken als laatste strohalm, terwijl er aan de andere kant steeds meer overheidsdienaren een inkomen genieten van op  of boven de Balkenende-norm.

Bijzondere bijstand dient ruim te worden ingezet en toegepast te worden. Ook hiervoor geldt evenals bij gehandicaptenvoorzieningen dat mensen niet geconfronteerd dienen te worden met een onevenredige papierwinkel, paparassen, oftewel bureaucratie. Op het individu toegespitst toekenningsbeleid, waarbij klantvriendelijkheid en doeltreffendheid voorop staat. Meer betaalbare woningen voor iedereen en mogelijkheid om eigen huurhuis te kunnen kopen en onkosten van levensonderhoud te verminderen door sociaal beleid, met focus op alleenstaanden en gezinnen.

In het belang van een goede dienstverlening is het wenselijk dat burgers en bedrijven die een beroep doen op het bestuur voor de uitvoering van een verscheidenheid aan wet-en regelgeving een individuele contactpersoon met beslissingsbevoegdheid als aanspreekpunt krijgen toegewezen en ook flexibele tijden worden gehanteerd om in contact te treden met deze publieke functionarissen. Dienstbare overheid.

  • ECONOMIE, WERKGELEGENHEID & TOERISME

Als het aan de NKPLPF ligt zullen de middenstand en zelfstandige ondernemers en oude ambachten weer worden gestimuleerd en gerespecteerd. Instandhouding van de bakker, slagerij, kruidenier, schoenmaker, etc. Minder regels voor ondernemers en meer service. Voor het aanvragen van vergunningen, ontheffingen enzovoorts dient een dienstverlenend ambtenarenkorps ter beschikking worden gesteld aan bedrijven zoals dat ook geldt voor burgers. Terughoudendheid bij het opleggen door de gemeente van dwangsommen aan bedrijven en ondernemers.

Meer naar Leeuwarden toetrekken c.q. aantrekken van aantrekkelijke ondernemingen (bijvoorbeeld Kentucky Fried Chicken KFC, PizzaHut).

De NKPLPF wil dat Leeuwarden een meer prominente rol gaat spelen in het toeristische circuit. Er zou best ruimte zijn voor een pretpark om meer toeristen naar Leeuwarden te trekken.

Meer samenwerking met de havenstad Harlingen om een belangrijkere positie te verwerven in het scheepsvervoer zoals Delfzijl.

  • NATUUR EN GROENVOORZIENING

Meer protectie van het openbaar en private groen. Niet meer het te pas en te onpas kappen van historische en waardevolle bomen. Wat dat betreft kan Leeuwarden een voorbeeld nemen aan Scandinavische en Baltische landen zoals bijv. Estland, daar wijken projecten voor de bomen en niet andersom. Het gebouw wordt als het ware om de boom heen gebouwd! Bescherming en instandhouding van de bestaande perken en parken. De natuur kan wel zonder mens, maar de mens kan niet zonder natuur.

Duurzaam gebruik en verbruik van de energie in de gemeente Leeuwarden. Minder files, minder uitstoot, dus ook snellere doorstroming van het verkeer zoals genoemd onder paragraaf 2. Energiezuinige lampen voor de binnenstad.

Terugbrenging van de hekken om de stadsgrachten, al was het alleen al voor de veiligheid en het stadgezicht. Meer plaatsen van bloembakken en planten voorzien op verschillende locaties verdeeld in de stad, binnenstad, stationskwartier enz.

  • CULTUUR, TRADITIES & ONDERWIJS

De Nederlandse en Friese cultuur en tradities dienen gerespecteerd te worden, evenals de Nederlandse en Friese identiteit. De Friese taal als minderheidstaal in Europa dient gestimuleerd en beschermd te worden. Friese tradities zoals het Fierljepen, kaatsen, skûtsjesilen, de Elfstedentocht dienen stuk voor stuk in ere te worden gehouden en waar nodig in stand te worden gelaten door bescherming te genieten. Invoering van het ten gehore brengen van het Friese Volkslied bij belangrijke evenementen en manifestaties waaronder belangrijke sportwedstijden.

Schilderkunst, beeldende kunst en andere kunstvorming is evenals muziek en zang relevant om uiting te kunnen geven aan emoties. Werkt in feite tevens therapeutisch. Activiteiten gericht op bevordering dienen zeker ondersteund te worden mits er geen onnodig geld over de balk wordt gesmeten. Denk aan het kunstproject: “Eieren op het Zaailand”. Kunstzinnigheid en artistieke innovatie is geen probleem, maar het moet niet vormen aannemen van geldverslindende prestigeobjecten.

NKPLPF streeft er naar om een standbeeld van Pim Fortuyn op een prominente plaats in Leeuwarden (bijvoorbeeld bij de Oldehove) op te richten, omdat Fortuyn op 6 mei 2002 naar Leeuwarden zou komen, maar wat door de niet-bescherming door de overheid niet zo heeft mogen zijn.

Wij vinden het van belang dat er op scholen meer wordt gedaan aan muziekvorming en meer aandacht wordt besteed aan zowel zang als muziek, maar ook meer les in het bespelen van muziekinstrumenten. Daarnaast zoals reeds genoemd onder paragraaf 3 invoering van krijgkunstbeoefening en denksport.

Bij voorkeur weer kleinere scholen in plaats van kolossale schoolgemeenschappen waarbij de aandacht voor het individu verloren gaat. Bij het onderwijs is het belangrijk om nadrukkelijk aandacht te besteden aan terugbrenging van het normen en waarden besef. Zoals gezegd niet alleen exact, waarbij het intelligentiequotiënt (IQ) voorop staat, maar ook muziek en zang, waarbij de emotionele intelligentie (EQ) van belang is.

Naast de hogescholen is er ruimte voor een hoogwaardige Universitaire opleiding in Leeuwarden. Hiervoor dient inventarisatie te komen naar de haalbaarheid om een Universitaire studie naar Leeuwarden toe te trekken.

9. RECHTSBESCHERMING

Voor de rechtsbescherming en de veiligstelling van de belangen van de Leeuwarder bevolking (burgers en bedrijven) is het een absolute voorwaarde dat er een aantal nieuwe voorzieningen worden geïmplementeerd binnen de gemeentelijke overheid. Zo valt er te denken aan structurele invoering van mediation als instrument voor geschilbeslechting. Dit ter voorkoming van jarenlange kostbare procedures waarbij de inwoners niet zijn gebaat en evenmin de gemeente (lees: gemeenschap) Bovendien is de kans op het bereiken van een praktische oplossing veel groter zonder te verzanden in allerlei juridische formele procedures.

De NKPLPF wil dat het functioneren van de bezwarencommissie onder de loep genomen wordt om te komen tot een betere rechtsbescherming van de belangen van de bevolking. Momenteel wordt door ambtenaren met dubbele petten op als secretaris ten onrechte een prominente rol gespeeld bij de totstandkoming van de besluitvorming omtrent advisering. Hier dient een einde aan te komen. Daarnaast dienen de Nevenfuncties van alle commissieleden actief openbaar te worden gemaakt, dit ter toetsing van de onafhankelijkheid en objectiviteit en om belangenverstrengeling tegen te gaan.

Wij pleiten voor de invoering van een eigen “Leeuwarder Ombudsman of Ombudsvrouw” die dicht staat bij de Leeuwarder bevolking en voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid en objectiviteit. In de praktijk blijken mensen de stap naar de “Nationale Ombudsman” toch wel vaak net een brug te ver te vinden.

10. HET POLITIEKE TONEEL MOET WEER INTERESSANTER

Lange monologen tijdens raadsvergaderingen, daar zitten burgers, belanghebbenden en geïnteresseerden niet meer op te wachten. De politiek moet dan ook weer interessant worden en interessant om naar te luisteren om daar actief aan mee te doen. Door Pim Fortuyn werd jong en oud weer betrokken bij de politiek, men luisterde met belangstelling naar de debatten en discussies. Het moet niet een one-man-show worden van een select clubje politici, die hun verhaaltje voorlezen en verworden tot een fenomeen waar de burgers zich niet meer in herkennen laat staan vertegenwoordigd voelen.

Hier past ook bij het toepassen van de zogenaamde Jip-en-Janneke taal in plaats van allemaal politiek en ingewikkeld jargon. Gewoon in duidelijke taal zeggen waar het om gaat en er niet om heen draaien. Heldere standpunten.

Publiek ook meer betrekken bij de vorming van standpuntbepaling, weten wat het volk er van vindt, zodat de volksvertegenwoordiger daar vervolgens naar kan handelen. Dit is het principe van evenredige volksvertegenwoordiging. De kandidaten van de NKPLPF zijn in feite kandidaat-klokkenluiders die als zij gekozen worden als volksvertegenwoordiger de stem van de stemmers weer terug willen laten klinken in het bestuur en de wil van het volk wil vertalen in het beleid van het bestuur. Wij heten dan ook niet voor niets Klokkenluiderspartij en willen de klokluiden namens het electoraat (de stemmers) door klankbord te zijn namens de mensen die wij vertegenwoordigen. Wij stellen dan ook voor om driemaandelijks een bijeenkomst te houden met vertegenwoordigers van verenigingen/stichtingen, belangengroeperingen om zodoende tijdig te kunnen ingrijpen bij eventuele misstanden of dreigende bestuurlijke fouten. De Kandidaat-volksvertegenwoordigers van de NKPLPF zijn er om zich dienstbaar te stellen voor de Leeuwarder bevolking, en niet andersom.

Willen mensen signalen of geluiden uit de samenleving in de ruimste zin des woord met ons delen, dan zijn wij er voor hen en willen wij dit geluid namens hen laten doorklinken door de klok te luiden. Hierdoor wordt in feite iedere stemmer een klokkenluider zoals het bedoeld is, namelijk iedere stem telt!

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2006-2010

1. Verlaging van de gemeentelijke lasten, belastingen en heffingen met een kwart 25%.

Dat de gemeentelijke lasten enzovoort elk jaar weer stijgen is iets waar vele burgers en bedrijven zich buitengewoon aan ergeren. Bovendien is het in schrijnende tegenspraak met het matigingsbeleid waartoe de Overheid anderen zo graag toe wil verplichten. Verbeter de wereld en begin bij jezelf, zou je bijna zeggen.

Elk jaar zijn er weer tekorten en moet er weer geld uit de zakken van burgers en bedrijven geklopt worden via verhogingen van lasten. De gemeenteraad gaat in meerderheid als een kudde schapen na veel tegenspartelen en gemekker bijna altijd akkoord met die verhogingen. Het geld is nodig, zeggen ze, omdat er anders een bepaald beleid niet uitgevoerd kan worden of omdat de gemeente naar eigen zeggen anders onbestuurbaar zou worden. Het tegendeel is echter waar.

De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN wil de lasten en heffingen zoals de onroerende zaak belasting (OZB) en baatbelasting dan ook met een kwart 25% verlagen. Ze is van mening dat die verhogingen vooral dienen om het ambtenarenapparaat en de bureaucratie in stand te houden. En dat is niet in het belang van de burgers en de bedrijven.

Als de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN met een fors aantal zetels in de raad komt zullen zij pleiten dat de gemeentelijke belastingen met een kwart worden verlaagd.

2. Verlaging van het aantal ambtenaren met een kwart 25%.

Het gat in de begroting dat ontstaat als de gemeentelijke lasten, belastingen en heffingen met een kwart wordt verlaagd wordt gedicht door de verlaging van het aantal ambtenaren met eveneens een kwart 25%. Dit is natuurlijk vervelend voor de individuele ambtenaar die het treft, maar de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN gaat niet in de gemeenteraad zitten om (overbodige) arbeidsplaatsen van ambtenaren in stand te houden. De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN zal er zitten voor de Leeuwarder burgers en bedrijven. Het is een feit van algemene bekendheid dat naarmate een organisatie groter wordt en uit meer leden bestaat de organisatie slechter en duurder wordt. Mensen kennen elkaar niet meer of lopen elkaar in de weg en er ontstaan allerlei conflicten. De MENSELIJKE MAAT is weg. Een toename van procedures en regeltjes en de ingewikkeldheid daarvan is het gevolg. Dus men houdt zich er niet. Het wordt als vernederend ervaren zich aan allerlei vervelende regeltjes te moeten houden. Het wordt steeds onpersoonlijker en de regeltjes dienen in de praktijk vooral om elkaar te pakken en het bestuur van de gemeente raakt verlamd. Dit is niet in het belang van de burgers.

De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is voor een doeltreffend efficiënt werkend ambtenarencorps dat goed betaald wordt.

Hoe komt een verlaging van de ambtenaren met een kwart (25%) tot stand? Uit recent onderzoek blijkt dat er binnen gemeenten nogal wat "spookambtenaren" bestaan. Deze spookambtenaren - inactieven, doordat zij bijvoorbeeld niet functioneren, zullen als het aan LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN

aktie worden ondernomen om deze op te sporen en te ontslaan (scheelt veel geld.)

Onderzoek van de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN leert daarnaast dat er nogal ruim en onrechtmatig gedeclareerd wordt. Een bonnetjes onderzoek heeft aangetoond dat verschillende (voormalige) bestuurders nogal fors hebben gedeclareerd. Er is amper controle. Als het aan LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN ligt zal iedere cent gecontroleerd worden en zullen veel meer budgetten geoormerkt worden zodat de gelden ook daadwerkelijk op de plaatsen terecht komen waarvoor ze bedoeld zijn.

3. Afschaffing van allerlei onnodige verordeningen en (beleids-) regeltjes welke de vrijheid van burgers en bedrijven inperken.

De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is sinds geruime tijd bezig om het Leeuwarder verordeningenbestand te toetsen op mogelijke inkrimping en vereenvoudiging. Het doel hiervan is het terugdringen van de administratieve lasten en het toegankelijker en inzichtelijker maken van de gemeentelijke regels. Hoewel een groot deel van de administratieve rompslomp weliswaar wordt veroorzaakt door de Rijksoverheid, heeft LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN de sterke indruk dat eveneens in het Leeuwarder Stadskantoor winst valt te behalen. Onderzoek van LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN naar het terugdringen en vereenvoudigen van gemeentelijke regels leert dat de administratieve lasten flink naar beneden kunnen. Met name de subsidieontvangers bij de gemeente Leeuwarden zullen dit merken. Nu heeft de gemeente Leeuwarden nog een groot aantal verordeningen. Het streven van de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is om dit aantal terug te brengen met 25%. Daarnaast zal getoetst worden of de regels niet bureaucratisch zijn.

De kosten van autonome regels van de gemeente Leeuwarden voor de bedrijven, maatschappelijke organisaties en (georganiseerde) burgers worden geraamd op ongeveer 0,25 miljoen per jaar. Dit heeft onderzoek van de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN opgeleverd. Om nog een paar voorbeelden te noemen, de onkosten gemoeid met de administratieve lasten ten gevolge van de hele papierwinkel van de provincie Fryslân worden geschat op 1,3 miljoen per jaar. Wanneer eveneens de administratieve lasten veroorzaakt door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) meegeteld worden, dan worden de onkosten geschat op 3,1 miljoen per jaar.

Dit is een open deur intrappen. Duizenden Nederlanders, ondernemers, vooral boeren en goed opgeleiden verlaten Nederland omdat ze bijna ziek worden alle regeltjes waaraan ze moeten voldoen. Mensen die niet weg kunnen omdat ze de middelen niet hebben zoals kleine ondernemers, ouden van dagen en werklozen worden er echt ziek van.

Bijvoorbeeld de vloedgolf van allerlei formulieren die hier ingevuld moeten worden. Voor het plaatsen van een dakkapelletje, een boompje kappen, je bootje neerleggen, een schuttinkje plaatsen, een schuurtje bouwen, enzovoort. Op straffe van allerlei dwangmaatregelen als je het niet goed doet. Deze regels zijn meestal zo geformuleerd dat bij de minste afwijking er maatregelen genomen kunnen worden in de vorm van dwangsommen, kortingen en andere bekeuringen die er louter toe dienen de gemeentekas te spekken.

NB. Als de gemeente Leeuwarden zelf zonder vergunning een kolossaal bewegwijzeringbord plaatst zien de ambtelijk medewerkers verantwoordelijk voor handhaving plotseling niets. (het inmiddels verwijderde bewegwijzeringbord Harlingerstraatweg)

4. Optimale transparantie en openheid van alle onder de gemeente Leeuwarder sorterende bestuursorganen en commissies.

Als openbaar bestuur is het van belang op vertouwen uit te stralen. Dit bereikt men alleen door open en eerlijk naar buiten toe te treden zonder geheimzinnigheid over besluitvorming. Hoewel “De leugen regeert” een bekend gezegde is, geldt dat evenzeer voor “Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt zich wel.” De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN pleit dan ook voor het zijn van een naar buiten gerichte organisatie. Publicatie van bijvoorbeeld de agenda’s van de hoorzitting van de adviescommissie bezwaarschriften in de Huis-aan-Huis onder openbare kennisgevingen, alsmede op de gemeentelijke website zodat een ieder deze kan raadplegen op het internet. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is van mening dat de hoorzittingen van de sociale zekerheidskamer openbaar moeten zijn. De openbaarheid is dan ook een controlemiddel op de rechtpleging. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN vindt dat de adviezen van de adviescommissie bezwaarschriften gepubliceerd dienen te worden op internet, evenals alle nevenfuncties van de commissieleden. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN vindt tenslotte dat de immuniteit van de decentrale (lokale) overheid opgeheven dient te worden.

5. Rechtsbescherming Leeuwarder burgers en bedrijven.

De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is voor de benoeming van een Leeuwarder ombudsman. Evenals in de gemeente Amsterdam het geval is. Daarnaast zou standaard een andere vorm van geschilbeslechting in het leven moeten worden geroepen, waarbij gedacht zou kunnen worden aan het meer inzetten van het instrument mediation (bemiddeling). Het gaat tenslotte uiteindelijk om het bereiken van een structurele oplossing. De voorzitter van de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN heeft ondermeer bewerkstelligd dat de gemeente Leeuwarden alsnog de klachtenprocedure heeft vastgesteld van de Leeuwarder gemeenteraad. Waardoor burgers en bedrijven zich  voortaan eveneens over het hoogste bestuursorgaan van de gemeente Leeuwarden kunnen beklagen.

6. Ontwikkeling van de kleinere dorpen.

Voorzieningen en huizenbouw.

Alom in de kleinere dorpen van onze gemeente hoor je de terechte klacht dat al het geld naar Leeuwarden gaat en dat de rest er maar een beetje bijhangt. Deze klacht is des te gerechtvaardigder omdat de Gemeente de kleinere dorpen wel weet te vinden al er betaald moet worden. De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN gaat daar verandering in brengen door de voorzieningen in de kleinere dorpen op peil te brengen en meer huizenbouw en voorzieningen te verwezenlijken.

Dus geen geldverslindende prestigeobjecten meer in de hoofdstad, maar een spreiding van voorzieningen om de achterstand van het zogenaamde platteland weg te werken. de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is voor het aanbrengen van een betaalbare woningvooraad.

De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is voor het opnieuw openen van een openlucht zwembad en het herinvoeren van zwemlessen in de gehele gemeente Leeuwarden omdat dat tot de normale voorzieningen van een grote gemeente behoort.

7. Sport en ontspanning.

Als het aan de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN ligt zal de sportbeoefening en krijgskunst beoefening worden bevorderd onder de Leeuwarder jongeren. Gedacht zou kunnen worden aan het invoeren van een speciale sportpas (zoals de HBO-sport-pas) voor jongeren waardoor zij in de gelegenheid zijn om op een betaalbare manier deel te kunnen nemen aan verschillende sporten. Krijgskunstbevordering op Leeuwarder scholen zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs, met name ter stimulering van het normen en waarden besef (in budo-sporten wordt hier veel aandacht aan besteed en veel waarde aan gehecht). Wat de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN betreft zou er dan ook op de Leeuwarder scholen weer opnieuw zwemles worden gegeven en zal krijgskunstbeoefening geïntroduceerd en gestimuleerd worden.

8. Economie en werkgelegenheid.

De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is voor het stimuleren van (startende) ondernemers bij nieuwe projecten in het belang van de Leeuwarder samenleving. Daarnaast zal alsnog toestemming verleend worden voor het plan PostHotel. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN streeft naar een helder, rechtvaardig en redelijk (bijzondere) bijstandsbeleid. Dat wil zeggen dat de rechtsbescherming van de Leeuwarders geen geweld zal worden aangedaan.

9. Welzijn en volksgezondheid.

Als het aan de LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN ligt zullen door de gemeente Leeuwarden uitsluitend verantwoorde en adequate woon- en vervoersvoorzieningen worden aangeboden aan in de gemeente Leeuwarden woonachtige gehandicapten.

10. Veiligheid.

De LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN zal alles in het belang van de verhoging van de veiligheid stimuleren waarbij de rechten, de belangen en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de privacy in acht zullen worden genomen. Stadswachten worden stadsmanagers en zullen

aktief betrokken worden bij het reilen en zeilen in de stad, waarbij de nadruk ligt op een positief signaal. Het winkelend publiek in Leeuwarden ondervindt veel overlast van drugsverslaafden die zowel overdag als ’s-avonds rondhangen in het centrum van de stad om hun dope te scoren. Geconcentreerd om en nabij de Wirdumerdijk en directe omgeving verkopen dealers hun bolletjes wit en bruin tegen veelal te hoge prijzen met als gevolg dat veel verslaafden gaan bedelen of zakkenrollen. Dit wordt uiteraard als zeer bedreigend ervaren. Verder worden winkeliers dagelijks geconfronteerd met diefstallen gepleegd door junks. Voor LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN is dit onacceptabel. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN denkt om de overlast terug te dringen aan het gedogen van een huisdealer in de gebruikersruimte van de verslaafden bij het straathoekwerk. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN denkt verder dat politie en stadwachten vaker prefentief zullen moeten surveileren. Verder wordt overlast ondervonden van alcoholisten die zich vaak dronken, schreeuwend en scheldend, in het centrum ophouden en hun lege bierblikjes en drankflessen op straat deponeren waar ze zich op dat moment bevinden. Het betreft hier men name vaak dak- of thuislozen die welliswaar overdag gebruik kunnen maken van de drugsopvang of het Leger des Heils maar daar geen alcoholhoudende dranken mogen nuttigen. Voor hun behoefte aan alcohol zijn ze aangewezen op de straat. Nu geldt er voor de gehele binnenstad een alcoholverbod met als gevolg dat deze alcoholisten voortdurend door de politie worden beboet ad 65,- per overtreding. Het komt regelmatig tot vaak voor dat een alcoholist op een dag meerdere malen wordt beboet. De meesten van hen peinzen er niet over om deze boetes te betalen met als gevolg dat zij op enig moment van straat worden geplukt om voor enige tijd te verdwijnen in het Huis van Bewaring. Een ieder begrijpt dat deze maatregelen handen vol geld kosten, geld dat veel beter aan andere doeleinden kan worden besteed. Om deze overlast terug te dringen pleit LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN ervoor dat deze mensen een plek wordt aangeboden waar ze rustig hun biertje kunnen drinken zonder dat iemand daar last van heeft. Dit hoeft geen 5 sterrenhotel te zijn, maar kan een eenvoudige noodvoorziening (bouwkeet) met tafels en stoelen zijn ergens op een geschikte locatie. Verder pleit LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN

ervoor om deze mensen alsook de drugs- en medicijverslaafden ’s-avonds en ’s-nachts een menswaardige opvang te bieden. Deze mensen kunnen op dit moment gebruik maken van de nachtopvang van de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning (SMO), voorheen de TERP. Dat wil zeggen als zij het entreegeld van 5,30 kunnen betalen en de nachtopvang nog niet vol zit (want er is maximaal plaats voor 40 mannen en 5 vrouwen). De huidige opvang voldoet echter niet aan de eisen van deze tijd. Met z’n achtten op stapelbedtjes in een zaaltje waar geen raam open kan en verder ook niet geventileerd kan worden, terwijl je de zaal moet delen met snurkers, mensen die aan het afkicken zijn of het dilirium hebben, danwel geestelijk gestoord zijn. Voor deze mensen geen pretje. Velen kiezen er dan ook voor om ’s-nachts op straat door te brengen hetgeen natuurlijk voor deze mensen niet prettig is maar hetgeen eveneens weer overlast met zich mee brengt omdat het gebruiken ook ’s-nachts doorgaat. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN vindt dat er een kleinschalige opvang zou moeten komen, waarbij maximaal twee of drie personen een kamer kunnen delen. LIJST PIM FORTUYN LEEUWARDEN begrijpt dat een en ander gepaard gaat met meerkosten, maar zoals het nu gaat is volkomen uit de tijd.

       

 

 

 

De plaatselijkepolitiekepartij

UW MENING TELT!!!

Heeft U suggesties, iedeën, opmerkingen ten aanzien van de Leeuwarder gemeente politiek?

Meld deze door een email te zenden aan info@lpf-leeuwarden.nl