'; print_r ($GLOBALS); print '';*/ if ((stristr($HTTP_HOST,"lawadviser.nl")!=FALSE) AND ($HTTP_GET_VARS[a]!=1)) { echo '
'; exit; } include ('includes/header.php'); include ('includes/body.php'); include ('includes/footer.php'); ?> beleidsplan

 

 

                                                     

Google search
WWW www.lpf-leeuwarden.nl

                                       

Voor beleidsplan2 van LPF-Leeuwarden. Klik hier!

     
       
       

 

 

  GOOGLE ADSENSE    
       
       

    

   

 

 

Kandidaten

Nr. 1 - Joeri Wiersma, Leeuwarden

Joeri Wiersma is juridisch adviseur en consultant. Hij is goed ingevoerd in de structuren van de publieke sector en gespecialiseerd in de systemen van het openbaar bestuur. Hij heeft Bestuurskunde/Overheidsmanagement gestudeerd aan de Thorbecke Academie en is bijzonder gespecialiseerd in het publiekrecht, in het bijzonder de Algemene wet bestuursrecht (Awb), met name waar het gaat om de rechtsbescherming van burgers en bedrijven. Zijn drijfveren zijn dan ook, maximale transparantie en integriteit in het lokale Leeuwarder openbaar bestuur!

 

Nr. 2 - Necmi Kivircik, Leeuwarden

Necmi Kivircik is sport-instructeur bij het Friesland College in de Friese hoofdstad. Hij beschikt over veel mensenkennis en over bijzondere vaardigheden. Hij heeft op hoog niveau kijgskunsten beoefent, in het bijzonder worstelen/judo. Hij wil zich graag inzetten voor de Leeuwarder bevolking, met name waar het gaat om de democratische vertegenwoordiging van de Leeuwarder burgers en bedrijven. Zijn drijfveren zijn dan ook, maximale democratie van het Leeuwarder openbaar bestuur!

 

Nr. 3 - Anne Polak, Leeuwarden

Anne Polak heeft geruime tijd in het deurwaardersvak gezeten en is daarnaast juridisch adviseur geweest als zelfstandig ondernemer. Thans is Anne na een hele periode in de juridische sector aktief te zijn in geweest met een outplacemant-traject begonnen om in een andere tak van sport werkzaamheden te verichten. Anne heeft zich kandidaat geteld voor de Lijst Pim Fortuyn Leeuwarden om van daadwerkelijke betekenis te kunnen zijn voor de Leeuwarder samenleving en derhalve als spreekbuis te fungeren namens vele mensen!

 

Nr. 4 - Drs. Engel Vrouwe, Warga

Engel Vrouwe is in het dagelijks leven medisch-psycholoog in zijn eigen psychotherapie praktijk. Hij wenst het beleid van het Leeuwarder stadsbestuur terug te laten keren naar de menselijke maat!

 

Nr. 5 - Frans de Vries, Leeuwarden

Frans de Vries is ondernemer in de detailhandel. Heeft ervaring op verschillende tereinen in het ondernemerschap en gaat thans de uitdaging aan om in de politiek te gaan. Pim fortuyn heeft ook altijd gezegd dat een politicus in feite een zelfstandig ondernemer in het openbaar bestuur is!

 

Nr. 6 - Martel Ritter, Sneek

Martel Ritter is aktief in de technische dienstverlening. Hij heeft gestudeerd aan de Hogere Technische School (HTS) in Hilversum. Zijn drijfveren zijn dan thans om het gemeentebestuur van Leeuwarden te veranderen in een representatieve democratie!

 

Nr. 7 - Harm Wiersma, Leeuwarden

Harm Wiersma is 7-voudig wereldkampioen dammen. Harm is daarnaast sportverslagever bij de telegraaf en ondernemer. Hij heeft als voormailg LPF-Kamerlid het voornemen om van Leeuwarden een stad te maken die niet onder doet voor steden als Haarlem en Maastricht!

 

Bestuurders snoepten van champagneontbijt en pay-tv
 
(tekst: Stadsblad Liwwadders)
Joeri Wiersma
‘Er gebeuren te veel dingen die niet kloppen’
‘’Er mankeert iets aan de lokale democratie. Het is toch vreemd dat een klachtencommissie over de raad pas na vier jaar wordt geïnstalleerd?’’ Joeri Wiersma controleert met blij gemoed de wandelgangen van de Leeuwarder bestuurders. Met enige regelmaat doet hij van zich spreken. Vooral wanneer er weer een declaratie door een wethouder teveel is ingeleverd of vergaderingen zich aan het publieke zicht onttrekken. De voormalige student van de Thorbecke academie en assistent van ex-LPF-kamerlid en vader Harm trekt dan vrolijk aan de bel en vraagt zonder enige schroom om opheldering. ‘’Ik vind dat de middelen een beetje doelmatig moeten worden besteed.’’ In 2006 doet zijn partij LPF-Leeuwarden mee met de gemeenteraadsverkiezingen.
Op de witte bank in het huis, waar hij met moeder Trijntje en zus Lizzi woont, toont hij de bekende crèmekleurige enveloppen van de gemeente Leeuwarden. In de mega-enveloppen die na enige pressie zijn verkregen zitten de tientallen declaraties van enkele Leeuwarder bestuurders. Wiersma: ‘’Dat wethouder Krol in een hotel bij Bologna naar pay-tv zit te kijken maakt mij niet zoveel uit, maar waarom moet de burger van Leeuwarden daaraan meebetalen? Dat snap ik niet.’’ Krol, wethouder van financiën, verbleef een jaar geleden twee nachten op kamer 711 in Grand Hotel Astoria, zo blijkt uit de paperassen. ‘’Van mij mag hij best in een vier- of vijfsterrenhotel zitten, de wethouder hoeft niet op een koopje daar te verblijven. Maar betaal die pay-tv dan uit eigen zak!’’
Ook over oud-burgemeester Margreeth de Boer kraakt Wiersma een harde noot. ‘’Daar zitten ook opmerkelijke declaraties bij. Kijk, een champagneontbijtje op nieuwjaarsdag, daar zul je mij niet over horen. Maar champagneontbijtjes in het Stadhouderlijk Hof op 21, 22, 23 en 24 januari (in 2002), dat vind ik toch wat te gortig. In het land lopen werknemers momenteel te hoop tegen allerlei bezuinigingen die op hen afkomen, er wordt geprotesteerd tegen het afschaffen van pensioenregelingen. Aan de ene kant is het gooi- en smijtwerk en aan de andere kant moet stevig de hand op de knip. Dat doet, hoe je het ook wendt of keert, toch afbreuk aan het vertrouwen van de burger in de overheid. Als je iedere dag die champagneontbijtjes wilt, prima, maar niet op kosten van de burger.’’
Joerie Wiersma neemt nog een slok van zijn thee. In zijn krijtstreeppak kijkt hij met een half oog naar het zakenmagazine van RTL 5. De golden retriever Kevin kwispelt rond de salontafel en snuffelt aan de gemeentelijke enveloppen. Wiersma is opgegroeid aan de Spanjaardslaan. Hij zat op de Maria Louisaschool in de Transvaalstraat en later op de Tjerk Wallismavo. Via de havo kwam hij op de Thorbecke academie terecht. Een opleiding die hij overigens niet afmaakte. ‘’Er diende zich de situatie aan met Pim Fortuyn. Mijn vader werd kamerlid voor de Lijst Pim Fortuyn en ik werd zijn assistent. Nee, om die plek te krijgen is geen open sollicitatieprocedure gevolgd. Maar ik vind wel dat ik aan de criteria voldoe.’’
Zijn gedrevenheid komt voort uit de kloof die er volgens hem bestaat tussen burger en politiek. ‘’Er gebeuren te veel dingen die niet kloppen. Vanuit de landelijke fractie hebben we de Sociale Verzekeringskamer aangepakt. Daar werd door een commissie die slechts uit twee personen bestond beslist over honderden belangrijke bezwaarschriften van burgers. Dat mocht wettelijk helemaal niet. Daar hebben burgers schade door ondervonden. Jarenlang zijn mensen stelselmatig in hun recht gefrustreerd.’’
Ook op gemeentelijk niveau vindt Wiersma dat er teveel aan het zicht wordt onttrokken. ‘’Tijdens het vragenhalfuurtje voor de burgers – het is merkwaardig dat je je tot de raad richt maar dat het college de vraag probeert te beantwoorden - krijg je zelden een goed antwoord, hoorzittingen van de beroeps- en bezwarencommissie worden niet gepubliceerd en ook hoor ik veel klachten over de commissievergaderingen. Daar wordt niet echt naar de burger geluisterd.’’ Natuurlijk kan de gemeente haar oren niet naar iedere oprisping laten hangen, maar Wiersma vindt dat de burger op zijn minst het recht heeft te weten welke actie er ondernomen wordt, binnen welk tijdsbestek en welke afwegingen er worden gemaakt die tot een al dan niet positieve uitkomst hebben geleid. ‘’Neem nou als voorbeeld dat Beursplein. Daar is niemand gelukkig mee. Er is een schijninspraak geweest, iedereen mocht er wat van vinden maar er is niets mee gedaan. Ambtenaren zijn op de stoel van de bestuurders gaan zitten. Het lijkt erop dat die hun rol hebben overgenomen.’’
Dat hij door die bestuurders als een querulant wordt beschouwd werpt Wiersma verre van zich: ‘’Dat spreek ik nadrukkelijk tegen. Een querulant maakt bezwaar tegen allerlei flauwekul. Ik stel een aantal zaken aan de orde van maatschappelijk belang. Mijn klacht over het niet behoorlijk behandelen van een eerdere klacht is gegrond verklaard. Je kunt mij niet wijs maken dat dat niet van belang is. Zo’n uitspraak is belangrijk voor alle mensen hier.’’

Datum: Vrijdag, 1 oktober 2004

 

Voor de persoonlijke pagina van Uw voorzitter. Klik hier.

Eveneens beschikbaar op deze website Juridische Databank. Klik hier.

Zeggen wat je denkt. Doen wat je zegt. No-nonsens politiek

Pim Fortuyn. Door het Nederlandse publiek verkozen tot grootste Nederlander!

Het anti-bureaucratie-plan dient eveneens geïmplementeerd te worden in de gemeente Leeuwarden!

Benoeming van een onafhankelijke Leeuwarder Ombudsman waar burgers en bedrijven met hun klachten terecht kunnen over de bestuursorganen van de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Leeuwarden!

 

           

Hieronder zal de inhoud van de ongecensureerde openbare gemeenteraadsstukken van agendapunt 5 (bijlagenummer 85) van de gemeenteraadsvergadering van 29 juni 1998 worden weergegeven:

 

Benoemingen voorzitter en (plv) leden van de commissie van

advies voor de bezwaar- en beroepschriften

-----------------------------------------------------------

Bijlage nr. 85

 

Aan de gemeenteraad.

 

Met ingang van 14 april 1998 zijn de voorzitters en leden 

van de commissie van advies voor de bezwaar- en

beroepschriften aftredend op grond van artikel 5 van de

Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften en

artikel 5 van de Verordening behandeling bezwaarschriften

inzake personeelsaangelegenheden.

Sedert 1 november 1994 functioneren deze commissies van

advies. Aan de huidige voorzitters en (plv.)leden is

gevraagd of zij voor een nieuwe termijn beschikbaar zijn.

Het resultaat hiervan is dat de voorzitter en (plv.)leden

van de commissie van advies voor de bezwaarschriften inzake

personeelsaangelegenheden in dezelfde samenstelling voor

een nieuwe periode beschikbaar zijn, met aanvulling van één

persoon.

Voorts hebben de voorzitter en (plv.)leden van de sociale

zekerheidskamer van de commissie van advies voor de

bezwaar- en beroepschriften allen aangegeven voor een

nieuwe periode beschikbaar te zijn.

Deze kamer van de commissie heeft in de afgelopen periode

in verband met het aantal bezwaarschriften een eigen

werkwijze ontwikkeld, die inhoudt dat iedere week een

hoorzitting wordt gehouden met twee leden. Omdat de

werkzaamheden evenredig verdeeld worden onder de

commissieleden, stellen wij u voor iedere persoon als lid

te benoemen en geen plaatsvervangende leden te benoemen.

Dit doet meer recht aan de ontstane situatie en is mogelijk

op grond van artikel 3 van de Verordening behandeling

bezwaar- en beroepschriften.

In de algemene kamer en de belastingkamer van voornoemde

commissie zijn een drietal vacatures, waarin nog moet

worden voorzien. Als in de vacatures is voorzien kunt u een

voorstel voor de benoeming van deze voorzitters en leden

tegemoet zien.


Onder de vermelding dat de Commissie Bestuur en Middelen om

advies is gevraagd en deze in haar vergadering van 27 mei

1998 heeft geadviseerd met ons voorstel in te stemmen,

stellen wij u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd

conceptbesluit.

 

Leeuwarden, 18 juni 1998

 

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

 

 

drs. H.H. Apotheker        , burgemeester.

 

 

mr. F.M.J. Steijvers        , secretaris.


Nummer 7965

IZ/MZ

 

 

 

DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

18 juni 1998 (bijlage nr. 85);

gelet op artikel 3 van de Verordening behandeling bezwaar-

en beroepschriften en op artikel 3 van de Verordening

behandeling bezwaarschriften personeelsaangelegenheden;

BESLUIT:

te benoemen in:

de commissie van advies voor de bezwaar- en

beroepschriften, sociale zekerheidskamer:

-       De heer J.F. Janssen, d'Hondecoeterstraat 46, 8932  DS 

        Leeuwarden, tot voorzitter

-       Mevrouw W. Frankema, Ternaarderweg 17, 9151  AD

        Holwerd, tot lid,

-       Mevrouw mr. T.I. Huisman, Weth. Hamsterlaan 10, 9351

        KM  Leek, tot lid,

-       De heer J. Schagen, Nieuwlandseweg 8, 9256  XB

        Rijperkerk, tot lid,

-       Mevrouw mr. J.F. Rouwé-Danes, Foswerterstrjitte 29,

        9172  PR  Ferwerd, tot lid,

-       De heer mr. J.J. Beswerda, Verlengde Schrans 77, 8932

        NK  Leeuwarden, tot lid,

-       De heer T. Hoekstra, Parelhoenstraat 19, 3815  AE

        Amersfoort, tot lid.

de commissie van advies voor de bezwaarschriften inzake

personeelsaangelegenheden:

-       De heer mr. B. Franssen, Bommegaerde 73, 9224  AG

        Beesterzwaag, tot voorzitter,

-       De heer mr. B.H. Abbing, Eendenveld 61, 7827  LK

        Emmen, tot lid,

-       De heer J. Treffers, Uutlangen 14, 9431  HP

        Westerbork, tot lid,

-       De heer mr. J.W. Muller, Ubbemastins 134, 8925  CZ

        Leeuwarden, tot lid,

-       De heer P.R. Molenaar, Omloop 54, 9401  VJ  Assen, tot

        plaatsvervangend lid,

-       C. Boers, Suupmarkt 18, 9101  LM  Dokkum, tot

        plaatsvervangend lid.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van

 

 

                                                                                      , voorzitter.

 

                                           , secretaris.

 

Hieronder zal de inhoud van de ongecensureerde openbare gemeenteraadsstukken van agendapunt 10 (bijlagenummer 115) van de gemeenteraadsvergadering van 7 september 1998 worden weergegeven:

 

Benoemingen voorzitters en (plv.) leden van de Commissie

van advies voor de bezwaar- en beroepschriften

----------------------------------------------------------

Bijlage nr. 115

 

Aan de gemeenteraad.

 

Met ingang van 14 april 1998 zijn de voorzitters en leden

van de Commissie van advies voor de bezwaar- en beroep-

schriften aftredend op grond van artikel 5 van de

Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften en

artikel 5 van de Verordening behandeling bezwaarschriften

inzake personeelsaangelegenheden.

Sedert 1 november 1994 functioneren deze commissies van

advies. Aan de huidige voorzitters en (plv.) leden is

gevraagd of zij voor een nieuwe termijn beschikbaar zijn.

In de algemene kamer en de belastingkamer van voornoemde

commissie waren een viertal vacatures. Teneinde de

continuïteit van commissies te waarborgen is door de

directeur Algemene Zaken gericht geworven om in de

vacatures te voorzien.

In de algemene kamer wordt de heer mr. T. Faber als nieuw

lid voorgesteld. Mr. Faber is een specialist op het gebied

van ruimtelijke ordening. Mr. Faber is thans werkzaam bij

de gemeente Groningen.

Daarnaast wordt voorgesteld de heer B. Franssen als

plaatsvervangend lid te benoemen. De heer Franssen heeft u

onlangs mogen benoemen als voorzitter van de Commissie van

advies voor bezwaarschriften inzake personele aangelegen-

heden en is u als zodanig bekend.

De voorzitter, en de overige (plv.) leden van de commissie

zijn u reeds bekend.

In de belastingkamer wordt mevrouw mr. G.M. van der Meer

als voorzitter voorgesteld. Mr. Van der Meer is thans

rechter-plaatsvervanger in de rechtbank te Leeuwarden. Zij

heeft een ruimte ervaring in het belastingrecht opgedaan

bij de belastingdienst en het gerechtshof.

Daarnaast wordt mevrouw mr. H. de Jong als plaatsvervangend

lid voorgesteld. Zij heeft werkervaring als kandidaat-

notaris en is thans gerechtssecretaris bij het gerechtshof.

De overige (plv.) leden van de commissie zijn reeds bij u

bekend.


Onder de vermelding dat de Commissie Bestuur en Middelen om

advies is gevraagd en deze in haar vergadering van 1 juli

1998 heeft geadviseerd met ons voorstel in te stemmen,

stellen wij u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd

concept-besluit.

 

Leeuwarden, 27 augustus 1998.

 

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

 

 

P.E.J. den Oudsten          , loco-burgemeester.

 

 

mr. F.M.J. Steijvers        , secretaris.


Nummer 9978

IZ/JG

 

 

 

DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

27 augustus 1998 (bijlage nr. 115);

gelet op artikel 3 van de Verordening behandeling bezwaar-

en beroepschriften en op artikel 3 van de Verordening

behandeling bezwaarschriften personeelsaangelegenheden;

BESLUIT:

te benoemen in:

de Commissie van advies voor de bezwaar- en beroep-

schriften, algemene kamer:

-       de heer drs. A.J.J.S. van de Gevel, De Meer 15, 9201  ET

        Drachten tot voorzitter, tevens voorzitter van de gehele

        Commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften;

-       de heer mr. S.H. Spoormans, Helene Swarthlaan 81, 9721  TX

        Groningen, tot lid, tevens plaatsvervangend voorzitter;

-       de heer mr. T. Faber, de Bongerd 47, 9801  AP  Zuidhorn,

        tot lid;

-       de heer mr. H.D.S.S. Roescher, Bildtsestraat 45, 8913  EC

        Leeuwarden, tot plaatsvervangend lid;

-       de heer mr. B. Franssen, Bommegaerde 73, 9224  AG

        Beesterzwaag, tot plaatsvervangend lid;

 

de Commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften

belastingkamer:

 

-       mevrouw mr. G.M. van der Meer, Golfslag 118, 9732  MG

        Groningen, tot voorzitter;

-       de heer S.W. van Beek, Achterwijkseweg 2, 9367  De Wilp,

        tot lid;

-       mevrouw mr. F. Kant, Saltryperlaan 12, 8861  VE  Harlingen,

        tot lid;

-       de heer J.M. Gerrits, Beemdgras 16, 8935  BK  Leeuwarden,

        tot plaatsvervangend lid;

-       mevrouw mr. H. de Jong, Grote Kerkstraat 130, 8911  EG,

        Leeuwarden, tot plaatsvervangend lid.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 

 

                                 , voorzitter

                              

                                 , secretaris

 

 

Hieronder zal de inhoud van de ongecensureerde openbare gemeenteraadsstukken van agendapunt 4 (bijlagenummer 179) van de gemeenteraadsvergadering van 10 oktober 1994 worden weergegeven:

 

Benoemingen leden van de Commissie van advies voor de

bezwaar- en beroepschriften en van de Commissie van advies

voor de bezwaarschriften inzake personeelsaangelegenheden.

----------------------------------------------------------

Bijlage nr. 179

 

Aan de gemeenteraad.

 

Op 21 februari jl. hebt u met het oog op de nieuwe situatie

die is ontstaan door het inwerking treden van de Algemene

wet bestuursrecht twee verordeningen vastgesteld die de

behandelwijze regelen voor de bezwaar- en beroepschriften.

Het betreft de Verordening behandeling bezwaar- en beroep-

schriften en de Verordening behandeling bezwaarschriften

inzake personeelsaangelegenheden.

In deze verordeningen is ondermeer bepaald dat speciale

commissies adviseren over de te nemen beslissingen. De com-

missies moeten worden samengesteld uit personen die geen

deel uitmaken van de betrokken bestuursorganen of daaraan

ondergeschikt zijn. Hierin is voorzien door met behulp van

een advertentie belangstellenden uit te nodigen te reage-

ren. Op de advertentie zijn ongeveer 100 reacties ontvan-

gen, waaruit een selectie is gemaakt. Het resultaat daarvan

is dat wij u nu kunnen voorstellen tot de benoeming van

voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de beide

commissies over te gaan.

In verband hiermee kan verder de Instellingsverordening

Raadsadviescommissie voor de beroeps- en bezwaarscfhriften

worden ingetrokken.

A. Commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschrif-

   ten.

   a. Algemene kamer

      - De heer drs A.A.J.S. van de Gevel, voorzitter,

        tevens voorzitter van de gehele commissie.

      - Mevrouw mr. J.L. Bax-Stegenga, lid.

      - De heer mr. S.H. Spoormans, lid.

      - De heer mr. H.D.S.S. Roescher, plv. lid.

   b. Sociale zekerheidskamer.

      - De heer J.F. Janssen, voorzitter.

      - Mevrouw mr. W. Frankema, lid

      - De heer mr. A.P.A.J. Borg, lid.

      - Mevrouw mr. T.I. Huisman, plv. lid.

      - De heer J. Schagen, plv. lid.

   c. Belasting kamer.

      - De heer mr. J. Huiskes, voorzitter.

      - Mevrouw mr. F. Kant, lid

      - De heer S.W. van Beek, lid.

      - De heer J.M. Gerrits, plv. lid.

      - De heer G. Brouwer, plv. lid.

 

B. Commissie van advies voor de bezwaarschriften inzake

personeelsaangelegenheden.

 

   a. Algemene kamer.

        - De heer mr. B. Franssen, voorzitter, tevens

          voorzitter van de gehele commissie.

        - De heer mr. J. Muller, lid.

        - De heer J. Treffers, lid.

        - De heer C. Boers, plv. lid.

        - (vacature), plv. lid.

   b. Functiewaarderingskamer.

        - De heer J. Boerema, voorzitter.

        - De heer mr. J. Muller, lid.

        - De heer J. Treffers, lid.

        - De heer C. Boers, plv. lid.

        - (vacature), plv. lid.

Wanneer de benoeming tot stand is gekomen kunnen de commis-

sies worden geïnstalleerd en kunnen de verordeningen in

werking treden. Zoals bekend hebt u het bepalen van het

tijdstip van inwerking treden aan ons opgedragen. Ter uwer

informatie delen wij u mee, dat wij hebben besloten de da-

tum van inwerking treden te bepalen op 1 november a.s.

Onder de vermelding dat de Commissie Bestuur en Middelen in

haar vergadering van 14 september positief heeft geadvi-

seerd, geven wij u in overweging tot benoeming over te gaan

en de hiervoor genoemde instellingsverordening in te trek-

ken.

 

Leeuwarden, 29 september 1994.

 

Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,

 

 

drs. H.H. Apotheker            , Burgemeester.

 

 

mw. ir. J.A. Lantermans        , Secretaris.


Nummer 14923

vHtS/BSK

 

 

 

DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN;

 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van

29 september 1994 (bijlage nr. 179);

gelet op artikel 3 van de Verordening behandeling bezwaar-

en beroepschriften en op artikel 3 van de Verordening be-

handeling bezwaarschriften personeelsaangelegenheden;

BESLUIT:

te benoemen in

A. de Commissie van advies voor de bezwaar- en

   beroepschriften.

   a. Algemene kamer.

      - De heer drs. A.J.J.S. van de Gevel, Y. Poortin-   

        gawei 24, 8915  KG  Leeuwarden, tot voorzitter, en 

        voorzitter van de gehele commissie;

      - Mevrouw mr. J.L. Bax-Stegenga, Nachtegaal-

        straat 3, 8916  BA  Leeuwarden, tot lid;

      - De heer mr. S.H. Spoormans, Peizerweg 40,

        9726  JK  Groningen tot lid;

      - De heer mr. H.D.S.S. Roescher, Jacob Maris-

        straat 33, 8471  PS  Wolvega, tot plaatsvervan-

        gend lid.

 
 

   b. Sociale zekerheidskamer.

      - De heer J.F. Janssen, d’Hondecoeterstraat 46,

        8932  DS  Leeuwarden, tot voorzitter;

      - Mevrouw mr. W. Frankema, Ternaarderdijk 17,

        9151  AD  Holwerd, tot lid;

      - De heer mr. A.P.A.J. Borg, Sydwende 96, 9204  KG

    Drachten, tot lid;

      - Mevrouw mr. T.I. Huisman, ’t Zuden 8, 9351  LG

        Leek, tot plaatsvervangend lid;

      - De heer J. Schagen, Nieuwlandsweg 8, 9256  XB

    Rijperkerk, tot plaatsvervangend lid.
 

   c. Belastingkamer.

      - De heer mr. J. Huiskes, Hounsdyk 1, 9084  BV

        Goutum, tot voorzitter.

      - Mevrouw mr. F. Kant, Saltryperlaan 12, 8861  VE

        Harlingen, tot lid

      - De heer S.W. van Beek, Achterdijkseweg 2, 9367

        VC  De Wilp, tot lid.

      - De heer J.M. Gerrits, Beemdgras 16, 8935  BK

        Leeuwarden, tot plaatsvervangend lid.

      - De heer G. Brouwer, Fockingastrjitte 3, 9031  XE

        Boksum, tot plaatsvervangend lid.

 
 

B. De Commissie van advies voor de bezwaarschriften inzake

personeelsaangelegenheden.

 

   a. Algemene kamer.

      - De heer mr. B. Franssen, Bommegaerde 73, 9244 

        AG Beesterzwaag, tot voorzitter, tevens voor-

        zitter van de gehele commissie.

      - De heer mr. J.W. Muller, Ubbemastins 134, 8925 

        CZ Leeuwarden, tot lid.

      - De heer J. Treffers, Uutlangen 14, 9431  HP Wes-

        terbork, tot lid.

      - De heer C. Boers, Suupmarkt 18, 9101 LM  Dokkum,

        tot plaatsvervangend lid.

 

   b. Functiewaarderingskamer.

      - De heer J. Boerema, Platolaan 7, 9404  EM  Assen,

        tot voorzitter.

      - De heer mr. J.W. Muller, Ubbemastins 134, 8925

        CZ  Leeuwarden, tot lid.

      - De heer J. Treffers, Uutlangen 14, 9431  HP  Wes-

        terbork, tot lid.

      - De heer C. Boers, Suupmarkt 18, 9101  LM  Dokkum,

        tot plaatsvervangend lid.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van

 

 

                               , Voorzitter.

 

 

                               , Secretaris.